Privacy

Witryny WordPress.org (łącznie “WordPress.org” w niniejszym dokumencie) odnoszą się do witryn hostowanych na WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org i innych powiązanych domenach i subdomenach. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób WordPress.org wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które nam przekazujesz. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę Twojej prywatności. Jeśli przekażesz nam dane osobowe za pośrednictwem WordPress.org, możesz mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów witryn internetowych, WordPress.org gromadzi informacje nieosobowe, które zazwyczaj udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, witryna odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem gromadzenia informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający WordPress.org korzystają z jego strony internetowej. Od czasu do czasu WordPress.org może publikować informacje nieidentyfikujące osoby w sposób zbiorczy, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jego strony internetowej.

WordPress.org gromadzi również informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak adresy protokołu internetowego (IP). WordPress.org nie wykorzystuje jednak adresów IP do identyfikacji odwiedzających i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem tych samych okoliczności, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej.

Gromadzenie informacji identyfikujących osobę

Niektórzy odwiedzający WordPress.org decydują się na interakcję z WordPress.org w sposób, który wymaga od WordPress.org gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez WordPress.org zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy korzystają z naszych forów, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail.

W każdym przypadku WordPress.org gromadzi takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe do osiągnięcia celu interakcji odwiedzającego z WordPress.org. WordPress.org nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z witryną, takie jak zakup biletu na WordCamp.

Wszystkie informacje gromadzone na WordPress.org będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.

Ochrona niektórych informacji identyfikujących osobę

WordPress.org ujawnia potencjalnie identyfikujące i identyfikujące dane osobowe informacje tylko tym administratorom projektu, pracownikom, wykonawcom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu WordPress.org lub świadczyć usługi dostępne za pośrednictwem WordPress.org, oraz (ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym. Niektórzy z tych pracowników, wykonawców i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza Twoim krajem ojczystym; korzystając z WordPress.org, wyrażasz zgodę na przekazywanie im takich informacji.

WordPress.org nie wypożycza ani nie sprzedaje nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację użytkownika. Poza administratorami projektu, pracownikami, wykonawcami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, WordPress.org ujawnia potencjalnie dane osobowe i dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie swoich informacji lub gdy WordPress.org wierzy w dobrej wierze, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony własności lub praw WordPress.org, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny WordPress.org i podałeś swój adres e-mail, WordPress.org może od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomości e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z WordPress.org i naszymi produktami. Do przekazywania tego typu informacji używamy przede wszystkim naszego bloga, więc spodziewamy się ograniczyć tego typu wiadomości e-mail do minimum.

Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail z pomocą techniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów opinii), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. WordPress.org podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem potencjalnie identyfikujących i identyfikujących dane osobowe informacji.

Użycie danych osobistych

Nie będziemy wykorzystywać informacji, które podajesz podczas rejestracji konta, uczestnictwa w naszych wydarzeniach, otrzymywania biuletynów, korzystania z niektórych innych usług lub uczestniczenia w projekcie open source WordPress w jakikolwiek inny sposób.

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich danych osobowych stronom trzecim, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub będzie to wymagane przez prawo.

Chcielibyśmy od czasu do czasu wysyłać Ci wiadomości e-mail z informacjami marketingowymi, które mogą Cię zainteresować. Jeśli wyraziłeś zgodę na marketing, możesz z niego później zrezygnować.

Masz prawo w dowolnym momencie zaprzestać kontaktowania się z nami w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą w celach marketingowych, kliknij link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się na dole wiadomości e-mail.

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Opieramy się na co najmniej jednym z poniższych warunków przetwarzania:

 • nasze uzasadnione interesy w skutecznym dostarczaniu Ci informacji i usług;
 • wyraźną zgodę, której udzieliłeś;
 • Zobowiązania prawne.

Dostęp do danych

Masz prawo zażądać kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli chcesz uzyskać kopię niektórych lub wszystkich swoich danych osobowych, postępuj zgodnie z instrukcjami na końcu tej sekcji.

Wszystkie dane dostarczone przez uczestnika WordCamp mogą być przeglądane i zmieniane przez uczestnika za pośrednictwem adresu URL tokena dostępu, który jest wysyłany e-mailem w celu potwierdzenia pomyślnego zakupu biletu.

Konta użytkowników WordPress.org można edytować, wykonując następujące kroki:

 1. Odwiedź https://login.wordpress.org/, po czym wprowadź login i hasło.
 2. Zostanie otwarta strona https://profiles.wordpress.org/your_username.
 3. Kliknij "Edytuj" obok swojej nazwy użytkownika.

Aby uzyskać dostęp do danych swojego konta, należy wykonać poniższe kroki:

 1. Przejdź na https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Wprowadź swój adres email.
 3. Kliknij “Akceptacja deklaracji i prośba o eksport”.

Uwaga: Jeśli masz konto na WP.org, zalecane jest zalogowanie się przed wysłaniem zgłoszenia, aby powiązać swoje konto z żądaniem.

Przechowywanie danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w naszych systemach tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla powodzenia projektu open source WordPress i programów obsługujących WordPress.org. Przechowujemy informacje kontaktowe (takie jak informacje o liście mailingowej) do momentu, gdy użytkownik zrezygnuje z subskrypcji lub zażąda usunięcia tych informacji z naszych systemów. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji listy mailingowej, możemy zachować pewne ograniczone informacje o Tobie, abyśmy mogli spełnić Twoją prośbę.

WordPress.org nie usunie danych osobowych z dzienników lub zapisów niezbędnych do działania, rozwoju lub archiwizacji projektu open source WordPress.

WordPress.org zachowuje dane uczestników WordCamp przez 3 lata, aby lepiej śledzić i wspierać rozwój społeczności, a następnie automatycznie usuwa nieistotne dane zebrane podczas rejestracji. Nazwiska uczestników i adresy e-mail będą przechowywane przez czas nieokreślony, aby zachować naszą zdolność do reagowania na raporty dotyczące kodeksu postępowania.

Na stronach WordCamp.org dane bankowe/finansowe zebrane w ramach wniosku o zwrot kosztów są usuwane z WordCamp.org 7 dni po oznaczeniu wniosku jako opłacony. Powodem 7-dniowego okresu przechowywania jest zapobieganie konieczności ponownego wprowadzania danych bankowych przez organizatorów w przypadku niepowodzenia przelewu lub błędnego oznaczenia płatności jako &#8220 "zapłaconej&#8221. Faktury i rachunki związane z wydatkami WordCamp są przechowywane przez 7 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, zgodnie z instrukcjami naszych konsultantów finansowych (audytorów i księgowych).

W przypadku żądania lub innego wymogu usunięcia, zanonimizujemy dane osób, których dane dotyczą i/lub usuniemy ich informacje z publicznie dostępnych witryn, jeśli usunięcie danych spowodowałoby uszkodzenie istotnych systemów lub uszkodzenie dzienników lub zapisów niezbędnych do działania, rozwoju lub archiwizacji projektu open source WordPress.

Jeśli chcesz poprosić o usunięcie swojego konta i związanych z nim danych, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź na https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Wprowadź swój adres email.
 3. Kliknij “Accept Declaration and Request Permanent Account Deletion&#8221 (Zaakceptuj deklarację i poproś o trwałe usunięcie konta).

Uwaga: Jeśli masz konto na WP.org, zalecane jest zalogowanie się przed wysłaniem zgłoszenia, aby powiązać swoje konto z żądaniem.

Prawa związane z informacjami o tobie

Możesz mieć pewne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz mieć prawo do:

 • zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat;
 • można poprosić o aktualizację posiadanych przez nas, twoich danych osobowych, lub niezależnie skorygować takie dane osobowe, które uważasz za nieprawidłowe lub niekompletne;
 • poprosić o usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat z żywych systemów lub ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy takie dane osobowe (informacje na temat usuwania z archiwów znajdują się w sekcji “Zachowanie danych osobowych”);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych; i/lub
 • wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych (w zakresie, w jakim takie przetwarzanie opiera się na zgodzie, a zgoda jest jedyną dopuszczalną podstawą przetwarzania).

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub dowiedzieć się, czy prawa te mają do Ciebie zastosowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Odnośniki zewnętrzne

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn internetowych udostępnianych przez strony trzecie, które nie znajdują się pod naszą kontrolą. Korzystając z łącza i przekazując informacje do witryny internetowej strony trzeciej, pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za dane przekazane tej stronie trzeciej. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych wymienionych na początku tego dokumentu, więc gdy odwiedzasz inne strony internetowe, nawet po kliknięciu linku opublikowanego na WordPress.org, powinieneś zapoznać się z ich własną polityką prywatności.

Statystyki zagregowane

WordPress.org może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jego strony internetowe. Na przykład WordPress.org może ujawnić, ile razy pobrano określoną wersję WordPress lub raportować, które wtyczki są najbardziej popularne, w oparciu o dane zebrane przez api.wordpress.org, usługę internetową używaną przez instalacje WordPress do sprawdzania nowych wersji WordPress i wtyczek. WordPress.org nie ujawnia jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkownika w sposób inny niż opisany w niniejszej polityce.

Ciasteczka

Ponadto informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, są zbierane automatycznie za pomocą “plików cookie&#8221. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek są zbieranych na WordPress.org zobacz naszą politykę cookies.

Zmiany w polityce prywatności

Chociaż większość zmian będzie prawdopodobnie niewielka, WordPress.org może zmieniać swoją Politykę Prywatności od czasu do czasu i według własnego uznania WordPress.org. WordPress.org zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w swojej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z tej strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności będzie oznaczało akceptację takiej zmiany.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania związane z naszą polityką prywatności lub z informacjami, które przechowujemy na twój mailem, na adres: dpo@wordpress.org.

Creative Commons License