Odpowiedź forum utworzona

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
 • Thread Starter Paniki

  (@paniki)

  W sumie myślałem, że to to, ale byłem pewien, że nie działa 😉

  Wtyczka fajna, ale zajrzałem do takiej propozycji, którą mi ktoś wcześniej podał, ale nie sprawdziłem, jak ta http://wordpress.org/plugins/wp-filebase/

  Można było podać folder i wtyczka go sobie sama zsynchronizowała, do tego jest dość rozbudowana, więc się przerzuciłem na nią, bo może to być lepsza baza do rozbudowy 😉

  Tak więc dziękuję za pomoc i życzę mniej problemów do rozwiązania w WP dla blogowiczów, jak i więcej dla naprawiaczy 😀
  Temat można zamknąć 😉

  Thread Starter Paniki

  (@paniki)

  Dziękuję bardzo!

  Musiałem co nieco do tego dojść jak to działa, bo jako takich ustawień nie znalazłem. Natomiast wszystko było w widgetach i tam się pojawiał download. Próbowałem ten kod, wzorując się na screenach, wrzucić do wpisu, ale nie działał.

  Wywaliłem widget i przeczytałem opis wtyczki, tam przytoczony kod działa i wszystko jest ok, no może prawie i wymaga to dostosowania pod siebie 😉

  Poradziłem sobie z usunięciem niepotrzebnych kolumn i zmianą zajmowanej szerokości przez resztę.

  Ale, nie sortuje we wpisie od A-Z tylko jakoś po swojemu 😉

  Plik cip4-folder-download-widget/cip4-download.php:

  <?php
  
  	// get param
  	$target = $_GET['target'];
  	$infoPath = $_GET['info'];
  
  	$rootPath = '../../../';
  
  	$infoPath = $rootPath . $infoPath;
  	$target = $rootPath . $target;
  
  	if(file_exists($infoPath)) {
  
  		$csvInfos = array();
  
  		// read info csv
  		$infoFile = fopen($infoPath,"r");
  		while (($line = fgetcsv($infoFile)) !== FALSE) {#
  			$csvInfos[$line[0]] = $line;
  		}
  		fclose($infoFile);
  
  		// extract filename for target
  		$file = substr( $target, strrpos( $target, '/' ) + 1 );
  
  		// increment downloads value
  		if ($csvInfos[$file] != '') {
  			$downloads = $csvInfos[$file][1];
  			$downloads ++;
  			$csvInfos[$file][1] = $downloads;
  		} 
  
  		// update .cip4-download-info file
  		$fp = fopen($infoPath, 'w');
  
  		foreach ($csvInfos as $row) {
  		  fputcsv($fp, $row);
  		}
  
  		fclose($fp);
  	} 
  
  	// redirect to download
  	header('Content-Description: File Transfer');
    header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($target) . '"');
  	header('Content-Type: application/octet-stream');
    header('Content-Length: ' . filesize($target));
    readfile($target, true);
  ?>

  Plik cip4-folder-download-widget/cip4-folder-download-widget.php:

  <?php
  /**
   * Plugin Name: CIP4 Folder Download Widget
   * Description: A widget that list all files in a defined folder for download.
   * Version: 1.10
   * Author: CIP4 - Stefan Meissner
   * Author URI: http://community.cip4.org
   */
  
  add_action( 'widgets_init', 'cip4_folder_download_widget');
  add_shortcode( 'cip4download', 'shortcode_call' );
  
  function cip4_folder_download_widget() {
  	register_widget( 'CIP4FolderDownloadWidget' );
  
  	wp_register_style( 'cip4-folder-download-widget-css', plugins_url('cip4-folder-download-widget/cip4-folder-download-widget.css') );
  	wp_enqueue_style('cip4-folder-download-widget-css');
  }
  
  function shortcode_call($atts) {
  
  	extract(shortcode_atts(array(
    	'title' => 'No Title',
    	'folder' => 'wp-content/',
    	'is_desc' => false,
    	'is_tracked' => false,
   	), $atts)); 
  
  	// create list
  	$result = createList($title, $folder, $is_desc, $is_tracked);
  
  	// return result
  	return $result;
  }
  
  function createList($title, $folder, $is_desc = false, $is_tracked = false) {
  
  	$result = '';
  
  	// create before widget area
  	$result .= $before_widget;
  
  	if(substr($folder, -1) != '/') {
  		$folder .= '/';
  	}
  
  	// show folder items
  	if( $folder ) {
  
  		$csvInfos = array();
  
  		// read .cip4-download-info file
  		$infoPath = $folder . '.cip4-download-info.csv';
  
  		if(file_exists($infoPath)) {
  			$infoFile = fopen($infoPath,"r");
  			while (($line = fgetcsv($infoFile)) !== FALSE) {
  				$csvInfos[$line[0]] = $line;
  			}
  			fclose($infoFile);
  		}
  
  		// read download folder
  		$items = array();
  
  		if ($handle = opendir($folder)) {
  
  			while (false !== ($file = readdir($handle))) {
  
  				if($file{0} != '.') { // starts NOT with .
  
  					// if necessary, add file
  					if ($csvInfos[$file] == '') {
  
  						// add new info item
  						$csvItem = array($file, 0);
  						$csvInfos[$file] = $csvItem;
  					} 
  
  					// get number downloads
  					$downloads = $csvInfos[$file][1];
  
  					// get file path
  					$filepath = $folder . $file;
  
  					$item = array();
  					$item['filename'] = $file;
  					$item['downloads'] = $downloads;
  					$item['bytes'] = number_format(filesize($filepath) / 1024 / 1024, 1, ".", "") . ' MB';
  					$item['modified'] = filemtime($filepath);
  					$item['link'] = plugins_url() . "/cip4-folder-download-widget/cip4-download.php?target=" . $filepath . "&info=" . $infoPath;
  					$item['extension'] = strtolower(pathinfo($filepath, PATHINFO_EXTENSION));
  					$items[] = $item;
  				}
  			}
  		}
  
  		closedir($handle);
  
  		// update .cip4-download-info file
  		$fp = fopen($infoPath, 'w');
  
  		foreach ($csvInfos as $row) {
  		  fputcsv($fp, $row);
  		}
  
  		fclose($fp);
  
  		// sort items
  		foreach ($items as $key => $row) {
  		  $filename[$key] = $row['filename'];
  		}
  
  		if($is_desc) {
  			array_multisort($filename, SORT_DESC, $items);
  		} else {
  			array_multisort($filename, SORT_ASC, $items);
  		}
  
  		// output
  		$table = '';
  		$table .= '<table class="cip4-folder-download-widget">';
  
  		foreach($items as $item) {
  
  			// find icon extension
  			$icon = 'other.png';
  			$icons = scandir(dirname(__FILE__) . '/icons/');
  			$key = array_search($item['extension'] . '.png', $icons);
  
  			if($key !== FALSE) {
  				$icon = $icons[$key];
  			}
  
  			// time diff
  			$date_modified  = new DateTime('@' . $item['modified']);
  			$date_now   = new DateTime();
  			$diff = $date_modified->diff($date_now); 
  
  			$y = $diff->y;
  			$m = $diff->m;
  			$d = $diff->d;
  			$h = $diff->h;
  			$i = $diff->i;
  			$s = $diff->s;
  
  			if($y == 0 && $m == 0 && $d > 0) {
  				$modified = $d . ' days ' . $h . ' hours';
  			} else if ($y == 0 && $m == 0 && $d == 0 && $h > 0) {
  				$modified = $h . ' hours';
  			} else if ($y == 0 && $m == 0 && $d == 0 && $h == 0 && $i > 0) {
  				$modified = $i . ' minutes';
  			} else if ($y == 0 && $m == 0 && $d == 0 && $h == 0 && $i == 0 && $s > 0) {
  				$modified = $s . ' sec.';
  			} else {
  				$modified = date_format($date_modified, 'Y-m-d');
  			}
  
  			// table output
  			$table .= '<tr>';
  
  			if($is_tracked) {
  				$table .= '<td class="cip4-fd-row-filename" style="padding-left: 10px"><a href="' . $item['link'] .'" onClick="_gaq.push([\'_trackEvent\', \'' . $title . '\', \'Download\', \'' . $item['filename'] . '\']);">' . $item['filename'] . '</a></td>';
  			} else {
  				$table .= '<td class="cip4-fd-row-filename" style="padding-left: 10px"><a href="' . $item['link'] .'">'. $item['filename'] . '</a></td>';
  			} 
  
  			$table .= '<td class="cip4-fd-row-downloads">' . $item['downloads'] . '</td>';
  			$table .= '<td class="cip4-fd-row-size">' . $item['bytes'] . '</td>';
  
  			$table .= '</tr>';
  		}
  
  		$table .= '</table>';
  
  		$result .= $table;
  	}
  
  	// append after widget area
  	$result .= $after_widget;
  
  	// return result
  	return $result;
  }
  
  class CIP4FolderDownloadWidget extends WP_Widget {
  
  	function CIP4FolderDownloadWidget() {
  		$widget_ops = array( 'classname' => 'example', 'description' => __('A widget that list all files in a defined folder for download. ', 'example') );
  
  		$control_ops = array( 'width' => 250, 'height' => 350, 'id_base' => 'cip4-folder-download-widget' );
  
  		$this->WP_Widget( 'cip4-folder-download-widget', __('CIP4 Folder Download', 'example'), $widget_ops, $control_ops );
  	}
  
  	function widget( $args, $instance ) {
  
  		extract( $args );
  
  		//Our variables from the widget settings.
  		$title = apply_filters('widget_title', $instance['title'] );
  		$folder = $instance['folder'];
  		$is_desc = isset( $instance['is_desc'] ) ? $instance['is_desc'] : false; 
  
  		// create list
  		$result = createList($title, $folder, $is_desc);
  
  		// output
  		echo $result;
  	}
  
  	//Update the widget
  	function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = $old_instance;
  
  		// check for last slash in folder
  		$folder = $new_instance['folder'];
  
  		if(substr($folder, -1) != '/') {
  			$folder .= '/';
  		}
  
  		//Strip tags from title and name to remove HTML
  		$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
  		$instance['folder'] = strip_tags( $folder );
  		$instance['is_desc'] = $new_instance['is_desc']; 
  
  		return $instance;
  	}
  
  	function form( $instance ) {
  
  		//Set up some default widget settings.
  		$defaults = array( 'title' => __('MyFolder', 'example'), 'folder' => __('wp-content/uploads/', 'example'), 'is_desc' => false );
  		$instance = wp_parse_args( (array) $instance, $defaults ); ?>
  
  		<!-- Show widgte ID -->
  		<p>
  			<label>
  			Widget ID: 
  
  			<?php
  
  			if ($this -> number == '__i__') {
  				echo '<b>[save widget first]</b>';
  			} else {
  				echo '<b>' . $this -> id . '</b>';
  			}
  			?>
  			</label>
  		</p>
  
  		<!-- Widget Title: Text Input. -->
  		<p>
  			<label>
  				Title:
  				<input id="<?php echo $this -> get_field_id('title'); ?>" type="text" name="<?php echo $this -> get_field_name('title'); ?>" value="<?php echo $instance['title']; ?>" class="widefat" />
  			</lable>
  		</p>
  
  		<!-- Folder Input -->
  		<p>
  			<label>
  				Folder:
  				<input id="<?php echo $this -> get_field_id('folder'); ?>" type="text" name="<?php echo $this -> get_field_name('folder'); ?>" value="<?php echo $instance['folder']; ?>" class="widefat" />
  			</label>
  		</p>
  
  		<!-- Sort -->
  		<p>
  			<label>
  				<input class="checkbox" type="checkbox" <?php checked(isset($instance['is_desc']), true); ?> id="<?php echo $this -> get_field_id('is_desc'); ?>" name="<?php echo $this -> get_field_name('is_desc'); ?>" />
    			<label for="<?php echo $this -> get_field_id('is_desc'); ?>"><?php _e('sort descendend', 'example'); ?></label>
  			</label>
  		</p>
  	<?php
  	}
  }
  ?>

Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)