Odpowiedź forum utworzona

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 16 total)
 • Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Czy ktoś jeszcze mógłby spróbować mi pomóc? W dalszym ciągu pod postem/stroną na stronie głównej widniej informacja o autorze i ilości komentarzy… Wie ktoś może, jak się tego pozbyć?
  http://www.bliskodziecka.com.pl/

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  ten program jest na Maca?

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Paweł, w pierwszej kolejności przywrócmy stronę do łask – by działa.

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Wejdź na stronę bliskodziecka.com.pl i zobacz, że nic a nic tam nie działa 🙁 Co teraz mam zrobić?

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Jaki Notepad++?

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  i tutaj
  single.php
  <?php
  /**
  * The template for displaying all single posts.
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */
  ?>

  <?php get_header(); ?>

  <?php do_action( 'colornews_before_body_content’ ); ?>

  <div id=”main” class=”clearfix”>
  <div class=”tg-container”>
  <div class=”tg-inner-wrap clearfix”>
  <div id=”main-content-section clearfix”>
  <div id=”primary”>

  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <?php get_template_part( 'template-parts/content’, 'single’ ); ?>

  <?php colornews_post_navigation(); ?>

  <?php if ( get_the_author_meta( 'description’ ) ) : ?>
  <div class=”author-box”>
  <div class=”author-img”><?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email’ ), '100′ ); ?></div>
  <h4 class=”author-name”><?php the_author_meta( 'display_name’ ); ?></h4>
  <p class=”author-description”><?php the_author_meta( 'description’ ); ?></p>
  <?php if ( get_theme_mod( 'colornews_author_bio_social_sites_show’, 0 ) == 1 )
  colornews_author_social_link();
  ?>
  </div>
  <?php endif; ?>

  <?php if ( get_theme_mod( 'colornews_related_posts_activate’, 0 ) == 1 )
  get_template_part( '/inc/related-posts’ );
  ?>

  <?php
  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  comments_template();
  endif;
  ?>

  <?php endwhile; // End of the loop. ?>

  </div><!– #primary end –>
  <?php colornews_sidebar_select(); ?>
  </div><!– #main-content-section end –>
  </div><!– .tg-inner-wrap –>
  </div><!– .tg-container –>
  </div><!– #main –>

  <?php do_action( 'colornews_after_body_content’ ); ?>

  <?php get_footer(); ?>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Grzebane było jeszcze tutaj

  page.php
  <?php
  /**
  * The template for displaying all pages.
  *
  * This is the template that displays all pages by default.
  * Please note that this is the WordPress construct of pages
  * and that other 'pages’ on your WordPress site will use a
  * different template.
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */
  ?>

  <?php get_header(); ?>

  <?php do_action( 'colornews_before_body_content’ ); ?>

  <div id=”main” class=”clearfix”>
  <div class=”tg-container”>
  <div class=”tg-inner-wrap clearfix”>
  <div id=”main-content-section clearfix”>
  <div id=”primary”>

  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <?php get_template_part( 'template-parts/content’, 'page’ ); ?>

  <?php
  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  comments_template();
  endif;
  ?>

  <?php endwhile; // End of the loop. ?>

  </div><!– #primary end –>
  <?php colornews_sidebar_select(); ?>
  </div><!– #main-content-section end –>
  </div><!– .tg-inner-wrap –>
  </div><!– .tg-container –>
  </div><!– #main –>

  <?php do_action( 'colornews_after_body_content’ ); ?>

  <?php get_footer(); ?>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Nie mam tam tych divow
  template-parts/content.php
  <?php
  /**
  * Template part for displaying posts.
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */

  ?>

  <article id=”post-<?php the_ID(); ?>” <?php post_class(); ?>>
  <?php do_action( 'colornews_before_post_content’ ); ?>

  <?php
  if ( has_post_thumbnail() ) {
  $featured_image_class = 'featured-image-enable’;
  } else {
  $featured_image_class = ”;
  }
  ?>

  <div class=”figure-cat-wrap <?php echo $featured_image_class; ?>”>
  <?php if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
  <div class=”featured-image”>
  ” title=”<?php the_title(); ?>”><?php the_post_thumbnail( 'colornews-featured-image’ ); ?>
  </div>
  <?php } ?>

  <?php colornews_colored_category_return(1); ?>
  </div>

  <?php if( get_post_format() ) { get_template_part( '/inc/post-formats’ ); } ?>

  <?php colornews_published_date(); ?>

  <header class=”entry-header”>
  <h2 class=”entry-title”>
  ” title=”<?php the_title_attribute();?>”><?php the_title(); ?>
  </h2>
  </header>

  <?php colornews_entry_meta(); ?>

  <div class=”entry-content”>
  <?php
  the_excerpt();
  ?>

  <?php
  wp_link_pages( array(
  'before’ => '<div class=”page-links”>’ . esc_html__( 'Pages:’, 'colornews’ ),
  'after’ => '</div>’,
  ) );
  ?>
  </div><!– .entry-content –>

  <div class=”entry-anchor-link”>
  ” href=”<?php the_permalink(); ?>”><span><?php _e( 'Read more’, 'colornews’ ); ?></span>
  </div>

  <?php do_action( 'colornews_after_post_content’ ); ?>
  </article><!– #post-## –>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  I tutaj też grzebałam page.php

  <?php
  /**
  * The template for displaying all pages.
  *
  * This is the template that displays all pages by default.
  * Please note that this is the WordPress construct of pages
  * and that other 'pages’ on your WordPress site will use a
  * different template.
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */
  ?>

  <?php get_header(); ?>

  <?php do_action( 'colornews_before_body_content’ ); ?>

  <div id=”main” class=”clearfix”>
  <div class=”tg-container”>
  <div class=”tg-inner-wrap clearfix”>
  <div id=”main-content-section clearfix”>
  <div id=”primary”>

  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <?php get_template_part( 'template-parts/content’, 'page’ ); ?>

  <?php
  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  comments_template();
  endif;
  ?>

  <?php endwhile; // End of the loop. ?>

  </div><!– #primary end –>
  <?php colornews_sidebar_select(); ?>
  </div><!– #main-content-section end –>
  </div><!– .tg-inner-wrap –>
  </div><!– .tg-container –>
  </div><!– #main –>

  <?php do_action( 'colornews_after_body_content’ ); ?>

  <?php get_footer(); ?>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Grzebałam wczoraj w tych plikach.
  single.php

  Możesz zobaczyć, co jest w nim nie tak, że nie chodzi strona?
  <?php
  /**
  * The template for displaying all single posts.
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */
  ?>

  <?php get_header(); ?>

  <?php do_action( 'colornews_before_body_content’ ); ?>

  <div id=”main” class=”clearfix”>
  <div class=”tg-container”>
  <div class=”tg-inner-wrap clearfix”>
  <div id=”main-content-section clearfix”>
  <div id=”primary”>

  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <?php get_template_part( 'template-parts/content’, 'single’ ); ?>

  <?php colornews_post_navigation(); ?>

  <?php if ( get_the_author_meta( 'description’ ) ) : ?>
  <div class=”author-box”>
  <div class=”author-img”><?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'user_email’ ), '100′ ); ?></div>
  <h4 class=”author-name”><?php the_author_meta( 'display_name’ ); ?></h4>
  <p class=”author-description”><?php the_author_meta( 'description’ ); ?></p>
  <?php if ( get_theme_mod( 'colornews_author_bio_social_sites_show’, 0 ) == 1 )
  colornews_author_social_link();
  ?>
  </div>
  <?php endif; ?>

  <?php if ( get_theme_mod( 'colornews_related_posts_activate’, 0 ) == 1 )
  get_template_part( '/inc/related-posts’ );
  ?>

  <?php
  // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template.
  if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
  comments_template();
  endif;
  ?>

  <?php endwhile; // End of the loop. ?>

  </div><!– #primary end –>
  <?php colornews_sidebar_select(); ?>
  </div><!– #main-content-section end –>
  </div><!– .tg-inner-wrap –>
  </div><!– .tg-container –>
  </div><!– #main –>

  <?php do_action( 'colornews_after_body_content’ ); ?>

  <?php get_footer(); ?>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Teraz nic nie działa…
  Na stronie głównej nie chodzi slider. Niczego nie da się kliknąć.
  a przy próbie edycji wpisu wszystko jest w html.
  🙁

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  I co dalej?

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Zrobiłam tak, jak napisałeś, ale nic się nie zmieniło 🙁
  Wklejam więc Szablon strony głównej…

  <?php
  /**
  * The main template file.
  *
  * This is the most generic template file in a WordPress theme
  * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
  * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
  * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
  * Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
  *
  * @package ThemeGrill
  * @subpackage ColorNews
  * @since ColorNews 1.0
  */
  ?>

  <?php get_header(); ?>

  <?php do_action( 'colornews_before_body_content’ ); ?>

  <div id=”main” class=”clearfix”>
  <div class=”tg-container”>
  <div class=”tg-inner-wrap clearfix”>
  <div id=”main-content-section clearfix”>
  <div class=”article-content”>

  <?php if ( have_posts() ) : ?>

  <?php /* Start the Loop */ ?>
  <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

  <?php

  /*
  * Include the Post-Format-specific template for the content.
  * If you want to override this in a child theme, then include a file
  * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
  */
  get_template_part( 'template-parts/content’, get_post_format() );
  ?>

  <?php endwhile; ?>

  <?php colornews_posts_navigation(); ?>

  <?php else : ?>

  <?php get_template_part( 'template-parts/content’, 'none’ ); ?>

  <?php endif; ?>

  </div><!– #primary end –>
  <?php colornews_sidebar_select(); ?>
  </div><!– #main-content-section end –>
  </div><!– .tg-inner-wrap –>
  </div><!– .tg-container –>
  </div><!– #main –>

  <?php do_action( 'colornews_after_body_content’ ); ?>

  <?php get_footer(); ?>

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

  Chodzi mi o te chmurki z ilością komentarzy, informacją o autorze na stronie głównej przy tytule, np przy psychologu, douli, masażu…

  Thread Starter bliskodziecka

  (@bliskodziecka)

Viewing 15 replies - 1 through 15 (of 16 total)