• Witajcie.

  Mam 2 problemy związane z tym, że wygląd strony głównej różni się od wyglądu strony z komentarzami (gdy wejdziemy w posta. Moja strona to: http://natalia-recenzuje.pl/

  I tak:
  1) Jeśli jestem na stronie głównej, to pomiędzy tytułem posta, a tekstem głównym nic się nie wyświetla. Jeśli klikniemy w tytuł i przejdziemy do strony z komentarzami, to pod tytułem posta wyświetli się jeszcze data publikacji, link do skomentowania i nick autora. Chcę, żeby wyświetlało mi się to od razu, z pozycji strony głównej też, a nie dopiero po wejściu w notkę. Jak to zmienić? Co gdzie wpisać w kodzie?

  2) Znowu różnica pomiędzy stroną główną, a stroną z komentarzami. Tym razem w kategoriach. Jak patrzę na notkę z pozycji strony głównej, to kategorie wyświetlają się na normalnym tle. Po wejściu na stronę posta, wyświetlają się na nieco innym odcieniu tła w takiej jasnej otoczce. Tutaj też chciałabym ujednolicić. Jak to zrobić, by wyświetlała się tu i tu? Podaję kod:

  <?php
  /**
   * Template: Index.php
   *
   * @package pureline
   * @subpackage Template
   */
  
  get_header();
  ?>
  
    <?php $xyz = "";
    $pureline_layout = pureline_get_option('pureline_layout','2cl');
    $pureline_post_links = pureline_get_option('purelinepost_links','after');
    $pureline_post_layout = pureline_get_option('pureline_post_layout','two');
    $pureline_header_meta = pureline_get_option('pureline_header_meta','single_archive');
    $pureline_share_this = pureline_get_option('pureline_share_this','single');
    $pureline_similar_posts = pureline_get_option('pureline_similar_posts','disable');
    $pureline_nav_links = pureline_get_option('pureline_nav_links','after');
  
   if (($pureline_layout == "1c")) 
  
    { ?>
  
   <?php } else { ?>
  
   <?php $options = get_option('pureline');
   if ($pureline_layout == "3cm" || $pureline_layout == "3cl" || $pureline_layout == "3cr") { ?> 
  
   <?php get_sidebar('2'); ?>
  
   <?php } ?>
  
    <?php } ?> 
  
  			<!--BEGIN #primary .hfeed-->
  			<div id="primary" class="hfeed">
  
   <!----------------------
   ---- attachment begin
   -----------------------> 
  
   <?php if (is_attachment()) { ?>
  
     <?php if ( have_posts() ) : ?>
  				<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  				<!--BEGIN .hentry-->
  				<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  
        <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_header_meta == "") || ($pureline_header_meta == "single_archive"))
      { ?>
  
      <h1 class="entry-title"><a href="<?php echo get_permalink($post->post_parent); ?>" rev="attachment" class="attach-font"><?php echo get_the_title($post->post_parent); ?></a> &raquo; <?php if ( get_the_title() ){ the_title();
   } else { _e( 'Untitled', 'pure-line' ); } ?></h1>
  
  	<!--BEGIN .entry-meta .entry-header-->
  					<div class="entry-meta entry-header">
       <a href="<?php the_permalink() ?>"><span class="published"><?php the_time('M d'); ?>, <?php the_time('Y'); ?></strong></span></a>
  
       <?php if ( comments_open() ) : ?>
       <span class="comment-count"> ~ <?php comments_popup_link( __( 'Skomentuj', 'pure-line' ), __( '1 komentarz', 'pure-line' ), __( '2 komentarze', 'pure-line' ), __ ( '3 komentarze', 'pure-line' ), __( '4 komentarze', 'pure-line' ), __( '% komentarzy', 'pure-line' ) ); ?></span>
       <?php else : // comments are closed
        endif; ?>
  
       <span class="author vcard">
  
       <?php _e( 'Napisała', 'pure-line' ); ?> <strong><?php printf( '<a class="url fn" href="' . get_author_posts_url( $authordata->ID, $authordata->user_nicename ) . '" title="' . sprintf( 'Zobacz wszystkie posty %s', $authordata->display_name ) . '">' . get_the_author() . '</a>' ) ?></strong></span>
  
  						<?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post">', '</span>' ); ?>
  
  					<!--END .entry-meta .entry-header-->
            </div>
  
             <?php } else { ?>
  
            <h1 class="entry-title" class="fl-l"><a href="<?php echo get_permalink($post->post_parent); ?>" rev="attachment"><?php echo get_the_title($post->post_parent); ?></a> &raquo; <?php the_title(); ?></h1>
  
             <?php if ( current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) ): ?>
  
  				  <?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post edit-attach">', '</span>' ); ?>
            <?php endif; ?>
  
            <br /><br /><?php } ?>
  
  					<!--BEGIN .entry-content .article-->
  					<div class="entry-content article">
  
  							<?php if ( wp_attachment_is_image() ) :
  	$attachments = array_values( get_children( array( 'post_parent' => $post->post_parent, 'post_status' => 'inherit', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image', 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order ID' ) ) );
  	foreach ( $attachments as $k => $attachment ) {
  		if ( $attachment->ID == $post->ID )
  			break;
  	}
  	$k++;
  	// If there is more than 1 image attachment in a gallery
  	if ( count( $attachments ) > 1 ) {
  		if ( isset( $attachments[ $k ] ) )
  			// get the URL of the next image attachment
  			$next_attachment_url = get_attachment_link( $attachments[ $k ]->ID );
  		else
  			// or get the URL of the first image attachment
  			$next_attachment_url = get_attachment_link( $attachments[ 0 ]->ID );
  	} else {
  		// or, if there's only 1 image attachment, get the URL of the image
  		$next_attachment_url = wp_get_attachment_url();
  	}
  ?>
  						<p class="attachment" align="center"><a href="<?php echo wp_get_attachment_url(); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_the_title() ); ?>" class="single-gallery-image"><?php
  							echo wp_get_attachment_image( $post->ID, $size='medium' ); // filterable image width with, essentially, no limit for image height.
  						?></a></p>
  
         <div class="navigation-links single-page-navigation" style="clear:both;">
  <div class="nav-next"><?php next_image_link ( false, 'Next Image &nbsp;&nbsp;&raquo;&nbsp;&nbsp;' ); ?></div>
  	<div class="nav-previous"><?php previous_image_link ( false, '&nbsp;&nbsp;&laquo;&nbsp;&nbsp; Previous Image' ); ?></div>
  
  <!--END .navigation-links-->
  
  						</div><!-- #nav-below -->
  <?php else : ?>
  						<a href="<?php echo wp_get_attachment_url(); ?>" title="<?php echo esc_attr( get_the_title() ); ?>" rel="attachment"><?php echo basename( get_permalink() ); ?></a>
  <?php endif; ?>
  
  <div class="entry-caption"><?php if ( !empty( $post->post_excerpt ) ) the_excerpt(); ?></div>
  
  					 <!--END .entry-content .article-->
        <div style="clear:both;"></div>
  					</div>
  				<!--END .hentry-->
  				</div>
  
       <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_share_this == "single_archive") || ($pureline_share_this == "all")) {
      pureline_sharethis(); } else { ?> <div class="margin-40"></div> <?php }?>
  
  				<?php comments_template( '', true ); ?>
  
  				<?php endwhile; else : ?>
  
  				<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  					<h1 class="entry-title"><?php echo __('Not Found','pure-line'); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  						<p><?php echo __('Sorry, no attachments matched your criteria','pure-line');?>.</p>
  					<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>
  
       <!----------------------
   ---- attachment end
   -----------------------> 
  
  			<?php endif; ?>   
  
   <!----------------------
   ---- single post begin
   ----------------------->   
  
   <?php } elseif (is_single()) { ?>
  
   <?php if ( have_posts() ) : ?>
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
           <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_post_links == "before") || ($pureline_post_links == "both")) { ?>
  
       <span class="nav-top">
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
      </span>
  
      <?php } ?> 
  
  				<!--BEGIN .hentry-->
  				<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  
       <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_header_meta == "") || ($pureline_header_meta == "single") || ($pureline_header_meta == "single_archive"))
      { ?> <h1 class="entry-title"><?php if ( get_the_title() ){ the_title(); }else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); } ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-meta .entry-header-->
  					<div class="entry-meta entry-header">
       <a href="<?php the_permalink() ?>"><span class="published"><?php the_time('j F Y'); ?>, </strong></span></a>
  
       <?php if ( comments_open() ) : ?>
       <span class="comment-count"> <?php comments_popup_link( __( 'Skomentuj', 'pure-line' ), __( '1 komentarz', 'pure-line' ), __( '2 komentarze', 'pure-line' ), __ ( '3 komentarze', 'pure-line' ), __( '4 komentarze', 'pure-line' ), __( '% komentarzy', 'pure-line' ) ); ?></span>
       <?php else :
        endif; ?>
  
       <span class="author vcard">
  
        <?php _e( 'Napisała', 'pure-line' ); ?> <strong><?php printf( '<a class="url fn" href="' . get_author_posts_url( $authordata->ID, $authordata->user_nicename ) . '" title="' . sprintf( 'Zobacz wszystkie wpisy %s', $authordata->display_name ) . '">' . get_the_author() . '</a>' ) ?></strong></span>
  
        				  <?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post">', '</span>' ); ?>
  					<!--END .entry-meta .entry-header-->
            </div>  <?php } else { ?>
  
            <h1 class="entry-title fl-l"><?php the_title(); ?></h1>
  
             <?php if ( current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) ): ?>
  
  						<?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post edit-attach">', '</span>' ); ?>
  
            <?php endif; ?>
  
            <br /><br /><?php } ?>
  
  			<!--BEGIN .entry-content .article-->
  					<div class="entry-content article">
  						<?php the_content( __('~ read more ~', 'pure-line' ) ); ?>
        <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div id="page-links"><p>' . __( '<strong>Pages:</strong>', 'pure-line' ), 'after' => '</p></div>' ) ); ?>
  					<!--END .entry-content .article-->
  
       <div style="clear:both;"></div>
       </div>
  
  						<!--BEGIN .entry-meta .entry-footer-->
            <div class="entry-meta entry-footer">
            	<?php if ( pureline_get_terms( 'cats' ) ) { ?>
            	<span class="entry-categories"><strong><?php _e('Kategorie', 'pure-line' ); ?></strong> <?php echo pureline_get_terms( 'cats' ); ?></span>
  <?php } ?><?php if ( pureline_get_terms( 'cats' ) && pureline_get_terms( 'tags' ) ) { ?><span class="meta-sep">-</span><?php } ?>
  						<?php if ( pureline_get_terms( 'tags' ) ) { ?>
                          <span class="entry-tags"><strong><?php _e('Tagged', 'pure-line' ); ?></strong> <?php echo pureline_get_terms( 'tags' ); ?></span>
              <?php } ?>
  					<!--END .entry-meta .entry-footer-->
  
            </div>
  
            <!-- Auto Discovery Trackbacks
  					<?php trackback_rdf(); ?>
  					-->
  				<!--END .hentry-->
  				</div>
  
     <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_share_this == "") || ($pureline_share_this == "single") || ($pureline_share_this == "single_archive") || ($pureline_share_this == "all")) {
      pureline_sharethis(); } else { ?> <div class="margin-40"></div> <?php }?>
  
  <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_similar_posts == "") || ($pureline_similar_posts == "disable")) {} else {
  pureline_similar_posts(); } ?> 
  
      <?php if (($pureline_post_links == "") || ($pureline_post_links == "after") || ($pureline_post_links == "both")) { ?>
  
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
  
      <?php } ?>  
  
  				<?php 
  
      if ( comments_open() ) :
  
      comments_template( '', true ); 
  
      else:
  
      comments_template( '', true );
  
      echo __( 'Comments are disabled', 'pure-line' );
  
      echo '<br /><br />';
  
      endif;
      ?>
  
  				<?php endwhile; else : ?>
  
  				<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  					<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  						<p><?php _e( 'Sorry, but you are looking for something that isn\'t here.', 'pure-line' ); ?></p>
  						<?php get_search_form(); ?>
  					<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>
  
  			<?php endif; ?>
  
   <!----------------------
   ---- single post end
   -----------------------> 
  
   <!----------------------
   ---- home/date/category/tag/search/author begin
   ----------------------->     
  
     <?php } elseif (is_home() || is_date() || is_category() || is_tag() || is_search() || is_author()) { ?>
  
   <!----------------------
   ---- 2 or 3 columns begin
   ----------------------->
  
     <?php if (is_date()) { ?> 
  
     	<?php /* If this is a daily archive */ if ( is_day() ) { ?>
  				<h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Archiwum dnia', 'pure-line' ); ?> <span class="daily-title"><?php the_time( 'F jS, Y' ); ?></span></h2>
      				<?php /* If this is a monthly archive */ } elseif ( is_month() ) { ?>
  				<h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Archiwum', 'pure-line' ); ?> <span class="monthly-title"><?php the_time( 'F, Y' ); ?></span></h2>
  				<?php /* If this is a yearly archive */ } elseif ( is_year() ) { ?>
  				<h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Yearly archives for', 'pure-line' ); ?> <span class="yearly-title"><?php the_time( 'Y' ); ?></span></h2>
  				<?php } ?>
  
     <?php } elseif (is_category()) { ?>
    <h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Wpisy w kategorii', 'pure-line' ); ?> <span id="category-title"><?php single_cat_title(); ?></span></h2>
  
      <?php } elseif (is_tag()) { ?>
      <h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Posts tagged', 'pure-line' ); ?> <span id="tag-title"><?php single_tag_title(); ?></span></h2>
  
      <?php } elseif (is_search()) { ?>
  
      <h2 class="page-title search-title"><?php _e( 'Wyniki wyszukiwania dla', 'pure-line' ); ?> <?php echo '<span class="search-term">'.the_search_query().'</span>'; ?></h2>
  
       <?php } elseif (is_author()) { ?>
  
      <h2 class="page-title archive-title"><?php _e( 'Napisała', 'pure-line' ); ?> <span class="author-title"><?php the_post(); echo $authordata->display_name; rewind_posts(); ?></span></h2>
  
      <?php } ?>
  
   <?php $options = get_option('pureline'); if ($pureline_post_layout == "" || $pureline_post_layout == "two" || $pureline_post_layout == "three") { ?>   
  
      <?php if (($pureline_nav_links == "before") || ($pureline_nav_links == "both")) { ?>
  
  				  <span class="nav-top">
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
      </span>
  
      <?php } else {?> 
  
      <?php } ?>     
  
  			<?php if ( have_posts() ) : ?>
  
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  				<!--BEGIN .hentry-->
  				<div id="post-<?php the_ID(); ?>" 
  
      <?php $options = get_option('pureline'); if ($pureline_post_layout == "" || $pureline_post_layout == "two") {
      $pureline_box = 'odd'.($xyz++%2); } else { $pureline_box = 'odd'.($xyz++%3); } ?>
  
      <?php post_class($pureline_box.' margin-40'); ?>>
  
       <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_header_meta == "") || ($pureline_header_meta == "single_archive"))
      { ?>
  
  					<h1 class="entry-title">
  
       <a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>">
  <?php
  if ( get_the_title() ){ $title = the_title('', '', false);
  echo pureline_truncate($title, 40, '...'); }else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); }
   ?></a> 
  
       </h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-meta .entry-header-->
  					<div class="entry-meta entry-header">
       <a href="<?php the_permalink() ?>"><span class="published"><?php the_time('M d'); ?>, <?php the_time('Y'); ?></strong></span></a>
       <span class="author vcard">
  
       ~ <?php _e( 'Written by', 'pure-line' ); ?> <strong><?php printf( '<a class="url fn" href="' . get_author_posts_url( $authordata->ID, $authordata->user_nicename ) . '" title="' . sprintf( 'Zobacz wszystkie wpisy %s', $authordata->display_name ) . '">' . get_the_author() . '</a>' ) ?></strong></span>
  
         <?php if ( comments_open() ) : ?>
       <span class="comment-count"> ~ <?php comments_popup_link( __( 'Skomentuj', 'pure-line' ), __( '1 komentarz', 'pure-line' ), __( '2 komentarze', 'pure-line' ), __ ( '3 komentarze', 'pure-line' ), __( '4 komentarze', 'pure-line' ), __( '% komentarzy', 'pure-line' ) ); ?></span>
       <?php else : // comments are closed
        endif; ?>
  
  						 <?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post">', '</span>' ); ?>
  
  					<!--END .entry-meta .entry-header-->
            </div>
  
           <?php } else { ?>
  
            <h1 class="entry-title fl-l"><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>">
  <?php
  if ( get_the_title() ){ $title = the_title('', '', false);
  echo pureline_truncate($title, 40, '...'); }else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); }
   ?></a> </h1>
  
             <?php if ( current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) ): ?>
  
  						<?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post edit-attach">', '</span>' ); ?>
  
            <?php endif; ?>
  
            <br /><br /><?php } ?> 
  
  					<!--BEGIN .entry-content .article-->
  					<div class="entry-content article">
  
        <?php 
  
  if(has_post_thumbnail()) {
  	echo '<a class="post-thumbnail" href="'; the_permalink(); echo '">';the_post_thumbnail('post-thumbnail'); echo '</a>';
  
     } else {
  
             $image = pureline_get_first_image();
              if ($image):
             echo '<a class="post-thumbnail" href="'; the_permalink(); echo'"><img src="'.$image.'" alt="';the_title_attribute();echo'" /></a>';
  
              endif;
          } ?>
  
       <?php $postexcerpt = get_the_content();
  $postexcerpt = apply_filters('the_content', $postexcerpt);
  $postexcerpt = str_replace(']]>', ']]>', $postexcerpt);
  $postexcerpt = wp_filter_nohtml_kses($postexcerpt);
  $postexcerpt = strip_shortcodes($postexcerpt);
  
  echo pureline_truncate($postexcerpt, 350, ' [...]');
   ?>
  
       <div class="entry-meta entry-footer">
  
       <span class="read-more">
        <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('~ read more ~', 'pure-line' ); ?></a>
        </span>
  
       </div>
  
  					<!--END .entry-content .article-->
       <div style="clear:both;"></div>
  					</div>
  
  				<!--END .hentry-->
  				</div>  
  
      <?php $i='';$i++; ?> 
  
  				<?php endwhile; ?>
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
  				<?php else : ?>
  
      <?php if (is_search()) { ?>
  
      	<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  					<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Your search for', 'pure-line' ); ?> "<?php echo the_search_query(); ?>" <?php _e( 'did not match any entries', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  				<br />
  						<p><?php _e( 'Suggestions:', 'pure-line' ); ?></p>
  						<ul>
  							<li><?php _e( 'Make sure all words are spelled correctly.', 'pure-line' ); ?></li>
  							<li><?php _e( 'Try different keywords.', 'pure-line' ); ?></li>
  							<li><?php _e( 'Try more general keywords.', 'pure-line' ); ?></li>
  						</ul>
  					<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>
  
      <?php } else { ?>
  
  				<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  					<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  						<p><?php _e( 'Sorry, but you are looking for something that isn\'t here.', 'pure-line' ); ?></p>
  							<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>  
  
      <?php } ?>
  
  			<?php endif; ?>
  
  <!----------------------
   -----------------------
   -----------------------
   ---- 2 or 3 columns end
   -----------------------
   -----------------------
   -----------------------> 
  
   <!----------------------
   -----------------------
   -----------------------
   ---- 1 column begin
   -----------------------
   -----------------------
   -----------------------> 
  
   <?php } else { ?>  
  
     <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_nav_links == "before") || ($pureline_nav_links == "both")) { ?>
  
  				  <span class="nav-top">
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
      </span>
  
      <?php } else {?> 
  
      <?php } ?> 
  
  			<?php if ( have_posts() ) : ?>
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  				<!--BEGIN .hentry-->
  				<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  
       <?php if (($pureline_header_meta == "") || ($pureline_header_meta == "single_archive"))
      { ?>
  
      <h1 class="entry-title"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php if ( get_the_title() ){ the_title();}else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); } ?></a></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-meta .entry-header-->
  					<div class="entry-meta entry-header">
       <a href="<?php the_permalink() ?>"><span class="published"><?php the_time('M d'); ?>, <?php the_time('Y'); ?></strong></span></a>
  
        <?php if ( comments_open() ) : ?>
       <span class="comment-count"><a href="<?php comments_link(); ?>"><?php comments_popup_link( __( 'Skomentuj', 'pure-line' ), __( '1 komentarz', 'pure-line' ), __( '2 komentarze', 'pure-line' ), __ ( '3 komentarze', 'pure-line' ), __( '4 komentarze', 'pure-line' ), __( '% komentarzy', 'pure-line' ) ); ?></span>
  
       <?php else : // comments are closed
        endif; ?>
  
       <span class="author vcard">
  
       ~ <?php _e( 'Written by', 'pure-line' ); ?> <strong><?php printf( '<a class="url fn" href="' . get_author_posts_url( $authordata->ID, $authordata->user_nicename ) . '" title="' . sprintf( 'View all posts by %s', $authordata->display_name ) . '">' . get_the_author() . '</a>' ) ?></strong></span>
  
        <?php edit_post_link( __( 'edit', 'pure-line' ), '<span class="edit-post">', '</span>' ); ?>
  					<!--END .entry-meta .entry-header-->
            </div>
  
            <?php } else { ?>
  
            <h1 class="entry-title fl-l"><a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php if ( get_the_title() ){ the_title();}else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); } ?></a></h1>
  
             <?php if ( current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) ): ?>
  
  						<?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-post edit-attach">', '</span>' ); ?>
  
            <?php endif; ?>
  
            <br /><br /><?php } ?>
  
  					<!--BEGIN .entry-content .article-->
  					<div class="entry-content article">
  
        <?php $options = get_option('pureline'); if (($options['pureline_excerpt_thumbnail'] == "1")) { ?> 
  
        <?php if(has_post_thumbnail()) {
  	echo '<span class="thumbnail"><a class="post-thumbnail" href="'; the_permalink(); echo '">';the_post_thumbnail('post-thumbnail'); echo '</a></span>';
  
     } else {
  
             $image = pureline_get_first_image();
              if ($image):
             echo '<span class="thumbnail"><a class="post-thumbnail" href="'; the_permalink(); echo'"><img src="'.$image.'" alt="';the_title_attribute();echo'" /></a></span>';
              endif;
          } ?>
  
       <?php the_excerpt();?>
  
        <span class="read-more">
        <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php _e('~ read more ~', 'pure-line' ); ?></a>
        </span>
  
       <?php } else { ?>
  
  						<?php the_content( __('~ read more ~', 'pure-line' ) ); ?>
  
        <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div id="page-links"><p>' . __( '<strong>Pages:</strong>', 'pure-line' ), 'after' => '</p></div>' ) ); ?>
  
        <?php } ?>
  
  					<!--END .entry-content .article-->
       <div style="clear:both;"></div>
  					</div>
  
  					<!--BEGIN .entry-meta .entry-footer-->
  
            <div class="entry-meta entry-footer">
             <?php if ( pureline_get_terms( 'cats' ) ) { ?>
            	<span class="entry-categories"><strong><?php _e('Kategorie', 'pure-line' ); ?></strong> <?php echo pureline_get_terms( 'cats' ); ?></span>
             <?php } ?><?php if ( pureline_get_terms( 'cats' ) && pureline_get_terms( 'tags' ) ) { ?><span class="meta-sep">-</span><?php } ?>
  						<?php if ( pureline_get_terms( 'tags' ) ) { ?>
  
              <span class="entry-tags"><strong><?php _e('Tagged', 'pure-line' ); ?></strong> <?php echo pureline_get_terms( 'tags' ); ?></span>
              <?php } ?>
  					<!--END .entry-meta .entry-footer-->
            </div>
  
  				<!--END .hentry-->
  				</div>
  
      <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_share_this == "single_archive") || ($pureline_share_this == "all")) {
      pureline_sharethis(); } else { ?> <div class="margin-40"></div> <?php }?>
  
     <?php comments_template(); ?> 
  
  				<?php endwhile; ?>
  
      <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_nav_links == "") || ($pureline_nav_links == "after") || ($pureline_nav_links == "both")) { ?>
  
  				<?php get_template_part( 'navigation', 'index' ); ?>
  
      <?php } else {?>
  
      <?php } ?>
  
  				<?php else : ?>
  
  		   <?php if (is_search()) { ?>
  
      	<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  
    		<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Your search for', 'pure-line' ); ?> "<?php echo the_search_query(); ?>" <?php _e( 'did not match any entries', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  				<br />
  						<p><?php _e( 'Suggestions:', 'pure-line' ); ?></p>
  						<ul>
  							<li><?php _e( 'Make sure all words are spelled correctly.', 'pure-line' ); ?></li>
  							<li><?php _e( 'Try different keywords.', 'pure-line' ); ?></li>
  							<li><?php _e( 'Try more general keywords.', 'pure-line' ); ?></li>
  						</ul>
  					<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>
  
      <?php } else { ?>
  
  				<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
  					<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  						<p><?php _e( 'Sorry, but you are looking for something that isn\'t here.', 'pure-line' ); ?></p>
  
  							<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div>  
  
      <?php } ?>
  
  			<?php endif; ?>
  
     <?php } ?>
  
   <!----------------------
   -----------------------
   -----------------------
   ---- 1 column end
   -----------------------
   -----------------------
   ----------------------->    
  
  <!----------------------
   -----------------------
   -----------------------
   ---- home/date/category/tag/search/author end
   -----------------------
   -----------------------
   -----------------------> 
  
     <?php } elseif (is_page()) { ?>
  
     <?php if ( have_posts() ) : ?>
  				<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
  
  				<!--BEGIN .hentry-->
  				<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>
  				<h1 class="entry-title"><?php if ( get_the_title() ){ the_title(); }else{ _e( 'Untitled', 'pure-line' ); } ?></h1> 
  
            <?php if ( current_user_can( 'edit_post', $post->ID ) ): ?>
  
  						<?php edit_post_link( __( 'Edytuj', 'pure-line' ), '<span class="edit-page">', '</span>' ); ?>
  
            <?php endif; ?>
  
            <br /><br />
  
  					<!--BEGIN .entry-content .article-->
  					<div class="entry-content article">
  						<?php the_content( __('~ read more ~', 'pure-line' ) ); ?>
  					<!--END .entry-content .article-->
       <div style="clear:both;"></div>
  					</div>
  
  					<!-- Auto Discovery Trackbacks
  					<?php trackback_rdf(); ?>
  					-->
  				<!--END .hentry-->
  				</div>
  
          <?php $options = get_option('pureline'); if (($pureline_share_this == "all")) {
      pureline_sharethis(); } ?>
  
  				<?php comments_template( '', true ); ?>
  
  			<?php endwhile; endif; ?>
  
     <?php } elseif (is_404()) { ?>
  
     	<!--BEGIN #post-0-->
  				<div id="post-0" <?php post_class(); ?>>
        <h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found', 'pure-line' ); ?></h1>
  
  					<!--BEGIN .entry-content-->
  					<div class="entry-content">
  						<p><?php _e( 'Sorry, but you are looking for something that isn\'t here.', 'pure-line' ); ?></p>
  
  					<!--END .entry-content-->
  					</div>
  				<!--END #post-0-->
  				</div> 
  
     <?php } ?>
  
  			<!--END #primary .hfeed-->
  			</div>
  
      <?php $options = get_option('pureline');
   if (($pureline_layout == "1c")) 
  
    { ?>
  
   <?php } else { ?>
  
  <?php get_sidebar(); ?>
  
    <?php } ?>
  
  <?php get_footer(); ?>
Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
 • Widzę, że sprawa ogarnięta? 🙂

  Thread Starter nkmb

  (@nkmb)

  Peweł Nowak, tak, ale niestety połowicznie. Dalej po wejściu we wpis kategorie wyświetlają się na nieco innym odcieniu tła niż na głównej… Jakiś pomysł?

  Tak, jest pomysł. Jedyny w swoim rodzaju i jak dotąd najlepszy dla Ciebie.

  Użyj funkcji body_class:

  https://codex.wordpress.org/Function_Reference/body_class

  Użyj jej do nadania innego wyglądu każdej ze stron 😉

  Jeżeli nie będziesz wiedział jak to zrobić, odezwij się do mnie na FB lub priv 😉

  Zaraz, poprawka, bo ty chcesz wszystko identyczne 😛

  W takim razie wystarczy (teoretycznie), przekopiować zawartość pliku index.php do każdego z pozostałych plików motywu, które generują inne strony.

  Thread Starter nkmb

  (@nkmb)

  No właśnie ja to mam jakoś tak idiotycznie w tym szablonie, że wszystko jest w jednym pliku, właśnie w index.php zakodowane. Jednym słowem mały syf. I teraz nie wiem gdzie i co w tym syfie zmienić.

  Ratuje Cie Chrome Dev Tools i cierpliwe badanie i analizowanie kodu.
  Samej albo oddać mi do zrobienia lub innemu koledze po fachu 😉

  Fajna ta strona http://natalia-recenzuje.pl/. fajnie ze wszystko sie udalo, im wiecej takich stron!

Viewing 7 replies - 1 through 7 (of 7 total)
 • Temat ‘Strona głównej i strona posta (ujednolicenie)’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.