Wsparcie » Motywy » Pytheas – narzucona kategoria portfolio

 • Witam 🙂

  Korzystam z ów motywu > https://justfreethemes.com/pytheas-free-wordpress-theme/

  Mam problem jednak ponieważ sam moduł/skrypt portfolio mi się podoba jednak przy tworzeniu w nim artykułu narzuca w adresie swoją kategorię czyli http://www.mojastrona/portfolio/nazwaarta.

  Chciałbym żeby tak zmienić to w kodzie aby nie było tego portfolio tylko po prostu http://www.mojastrona/nazwaarta.

  Poniżej taxonomy-portfolio_category.php

  <?php
  /**
   * The template for displaying Portfolio Categories
   *
   * Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package  Pytheas WordPress Theme
   * @author  Alexander Clarke
   * @copyright Copyright (c) 2015, WPExplorer.com
   * @link   http://www.wpexplorer.com
   * @since   1.0.0
   */
  
  get_header(); ?>
  
  	<header class="page-header clr">
  		<h1 class="page-header-title"><?php echo single_term_title(); ?
  
  ></h1>
  		<?php if ( category_description() ) : ?>
  			<div class="archive-meta"><?php echo term_description(); ?
  
  ></div>
  		<?php endif; ?>
  		<?php if ( wpex_get_option( 'portfolio_archive_filter', '1' ) ) : ?>
  			<?php $posttype_obj = get_post_type_object( 'portfolio' ); 
  
  ?>
  			<?php $portfolio_terms = get_terms( 'portfolio_category', 
  
  array( 'orderby' => 'koncert', 'order' => 'ASC' ) ); ?>
  			<?php if ( $portfolio_terms ) : ?>
  				<ul class="tax-archives-filter dropdown-menu clr">
  				<li class="browse"><a href="#" title="<?php _e( 
  
  'Browse', 'pytheas' ); ?>"><?php _e( 'Browse', 'pytheas' ); ?> <?php echo 
  
  $posttype_obj->label; ?><i class="fa fa-caret-down"></i></a>
  						<ul>
  							<li><a href="<?php echo 
  
  get_post_type_archive_link( 'koncert' ); ?>" title="<?php echo $posttype_obj-
  
  >label; ?>" class="active"><?php _e( 'All', 'pytheas' ); ?></a></li>
  							<?php foreach( 
  
  $portfolio_terms as $portfolio_term ) : ?>
  								<li><a href="<?php 
  
  echo esc_url( get_term_link( $portfolio_term->slug, 'portfolio_category' ) ); ?>" 
  
  title="<?php echo esc_attr( $portfolio_term->name ); ?>"><?php echo esc_html( 
  
  $portfolio_term->name ); ?></a></li>
  							<?php endforeach; ?>
  						</ul>
  					</li>
  				</ul><!-- .tax-archives-filter -->
  			<?php endif; ?>
  		<?php endif; ?>
  	</header><!-- .page-heading -->
  
  	<?php if ( have_posts( ) ) : ?>
  		<div id="primary" class="content-area span_24 row clr">
  			<div id="content" class="site-content" role="main">
  				<div class="portfolio-content row clr">
  					<?php
  					$wpex_count=0;
  					while ( have_posts() ) : the_post();
  						$wpex_count++;
  						get_template_part( 'content', 
  
  'portfolio' );
  						if ( $wpex_count == 4 ) {
  							echo '<div 
  
  class="clr"></div>';
  							$wpex_count=0;
  						}
  					endwhile; ?>
  				</div><!-- .portfolio-content -->
  				<?php wpex_pagination(); ?>
  			</div><!-- #content -->
  		</div><!-- #primary -->
  	<?php endif; ?>
  
  <?php get_footer(); ?>

  oraz portfolio.php

  <?php
  if ( ! class_exists( 'Symple_Portfolio_Post_Type' ) ) :
  	class Symple_Portfolio_Post_Type {
  
  		public function __construct() {
  
  			// Adds the portfolio post type and taxonomies
  			add_action( 'init', array( &$this, 'portfolio_init' ), 0 );
  
  			// Thumbnail support for portfolio posts
  			add_theme_support( 'post-thumbnails', array( 'portfolio' ) );
  
  			// Adds columns in the admin view for thumbnail and taxonomies
  			add_filter( 'manage_edit-portfolio_columns', array( &$this, 'portfolio_edit_columns' ) );
  			add_action( 'manage_portfolio_posts_custom_column', array( &$this, 'portfolio_column_display' ), 10, 2 );
  
  			// Allows filtering of posts by taxonomy in the admin view
  			add_action( 'restrict_manage_posts', array( &$this, 'portfolio_add_taxonomy_filters' ) );
  
  		}
  
  		public function portfolio_init() {
  			$labels = array(
  				'name'					=> __( 'Portfolio', 'pytheas' ),
  				'singular_name'			=> __( 'Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'add_new'				=> __( 'Add New Item', 'pytheas' ),
  				'add_new_item'			=> __( 'Add New Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'edit_item'				=> __( 'Edit Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'new_item'				=> __( 'Add New Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'view_item'				=> __( 'View Item', 'pytheas' ),
  				'search_items'			=> __( 'Search Portfolio', 'pytheas' ),
  				'not_found'				=> __( 'No portfolio items found', 'pytheas' ),
  				'not_found_in_trash'	=> __( 'No portfolio items found in trash', 'pytheas' )
  			);
  			
  			$args = array(
  				'labels'			=> $labels,
  				'public'			=> true,
  				'supports'			=> array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'thumbnail', 'comments', 'custom-fields', 'revisions', 'post-formats' ),
  				'capability_type'	=> 'post',
  				'rewrite'			=> array( "slug" => "portfolio" ), // Permalinks format
  				'has_archive'		=> true,
  				'menu_icon'			=> 'dashicons-portfolio',
  			); 
  			
  			$args = apply_filters('symple_portfolio_args', $args);
  			
  			register_post_type( 'portfolio', $args );
  
  			$taxonomy_portfolio_tag_labels = array(
  				'name'							=> __( 'Portfolio Tags', 'pytheas' ),
  				'singular_name'					=> __( 'Portfolio Tag', 'pytheas' ),
  				'search_items'					=> __( 'Search Portfolio Tags', 'pytheas' ),
  				'popular_items'					=> __( 'Popular Portfolio Tags', 'pytheas' ),
  				'all_items'						=> __( 'All Portfolio Tags', 'pytheas' ),
  				'parent_item'					=> __( 'Parent Portfolio Tag', 'pytheas' ),
  				'parent_item_colon'				=> __( 'Parent Portfolio Tag:', 'pytheas' ),
  				'edit_item'						=> __( 'Edit Portfolio Tag', 'pytheas' ),
  				'update_item'					=> __( 'Update Portfolio Tag', 'pytheas' ),
  				'add_new_item'					=> __( 'Add New Portfolio Tag', 'pytheas' ),
  				'new_item_name'					=> __( 'New Portfolio Tag Name', 'pytheas' ),
  				'separate_items_with_commas'	=> __( 'Separate portfolio tags with commas', 'pytheas' ),
  				'add_or_remove_items'			=> __( 'Add or remove portfolio tags', 'pytheas' ),
  				'choose_from_most_used'			=> __( 'Choose from the most used portfolio tags', 'pytheas' ),
  				'menu_name'						=> __( 'Portfolio Tags', 'pytheas' )
  			);
  
  			$taxonomy_portfolio_tag_args = array(
  				'labels'				=> $taxonomy_portfolio_tag_labels,
  				'public'				=> true,
  				'show_in_nav_menus'		=> true,
  				'show_ui'				=> true,
  				'show_tagcloud'			=> true,
  				'hierarchical'			=> false,
  				'rewrite'				=> array( 'slug'	=> 'portfolio-tag' ),
  				'query_var'				=> true
  			);
  
  			$taxonomy_portfolio_tag_args = apply_filters('symple_taxonomy_portfolio_tag_args', $taxonomy_portfolio_tag_args);
  			
  			register_taxonomy( 'portfolio_tag', array( 'portfolio' ), $taxonomy_portfolio_tag_args );
  
  			$taxonomy_portfolio_category_labels = array(
  				'name'							=> __( 'Portfolio Categories', 'pytheas' ),
  				'singular_name'					> __( 'Portfolio Category', 'pytheas' ),
  				'search_items'					=> __( 'Search Portfolio Categories', 'pytheas' ),
  				'popular_items'					=> __( 'Popular Portfolio Categories', 'pytheas' ),
  				'all_items'						=> __( 'All Portfolio Categories', 'pytheas' ),
  				'parent_item'					=> __( 'Parent Portfolio Category', 'pytheas' ),
  				'parent_item_colon'				=> __( 'Parent Portfolio Category:', 'pytheas' ),
  				'edit_item'						=> __( 'Edit Portfolio Category', 'pytheas' ),
  				'update_item'					=> __( 'Update Portfolio Category', 'pytheas' ),
  				'add_new_item'					=> __( 'Add New Portfolio Category', 'pytheas' ),
  				'new_item_name'					=> __( 'New Portfolio Category Name', 'pytheas' ),
  				'separate_items_with_commas'	=> __( 'Separate portfolio categories with commas', 'pytheas' ),
  				'add_or_remove_items'			=> __( 'Add or remove portfolio categories', 'pytheas' ),
  				'choose_from_most_used'			=> __( 'Choose from the most used portfolio categories', 'pytheas' ),
  				'menu_name'						=> __( 'Portfolio Categories', 'pytheas' ),
  			);
  
  			$taxonomy_portfolio_category_args = array(
  				'labels'				=> $taxonomy_portfolio_category_labels,
  				'public'				=> true,
  				'show_in_nav_menus'		=> true,
  				'show_ui'				=> true,
  				'show_tagcloud'			=> true,
  				'hierarchical'			=> true,
  				'rewrite'				=> array( 'slug'	=> 'portfolio-category' ),
  				'query_var'				=> true,
  			);
  
  			$taxonomy_portfolio_category_args = apply_filters('symple_taxonomy_portfolio_category_args', $taxonomy_portfolio_category_args);
  			
  			register_taxonomy( 'portfolio_category', array( 'portfolio' ), $taxonomy_portfolio_category_args );
  
  		}
  
  		public function portfolio_edit_columns( $columns ) {
  			$columns['portfolio_category'] = __( 'Category', 'pytheas' );
  			$columns['portfolio_tag'] = __( 'Tags', 'pytheas' );
  			return $columns;
  		}
  
  		public function portfolio_column_display( $column, $post_id ) {
  
  			// Code from: http://wpengineer.com/display-post-thumbnail-post-page-overview
  
  			switch ( $column ) {
  
  				// Display the thumbnail in the column view
  				case "portfolio_thumbnail":
  					$width = (int) 80;
  					$height = (int) 80;
  					$thumbnail_id = get_post_meta( $post_id, '_thumbnail_id', true );
  
  					// Display the featured image in the column view if possible
  					if ( $thumbnail_id ) {
  						$thumb = wp_get_attachment_image( $thumbnail_id, array($width, $height), true );
  					}
  					if ( isset( $thumb ) ) {
  						echo $thumb;
  					} else {
  						echo __('None', 'pytheas');
  					}
  					break;
  
  				// Display the portfolio tags in the column view
  				case "portfolio_category":
  
  				if ( $category_list = get_the_term_list( $post_id, 'portfolio_category', '', ', ', '' ) ) {
  					echo $category_list;
  				} else {
  					echo __('None', 'pytheas');
  				}
  				break;	
  
  				// Display the portfolio tags in the column view
  				case "portfolio_tag":
  
  				if ( $tag_list = get_the_term_list( $post_id, 'portfolio_tag', '', ', ', '' ) ) {
  					echo $tag_list;
  				} else {
  					echo __('None', 'pytheas');
  				}
  				break;
  			}
  		}
  
  		public function portfolio_add_taxonomy_filters() {
  			global $typenow;
  
  			// An array of all the taxonomyies you want to display. Use the taxonomy name or slug
  			$taxonomies = array( 'portfolio_category', 'portfolio_tag' );
  
  			// must set this to the post type you want the filter(s) displayed on
  			if ( $typenow == 'portfolio' ) {
  
  				foreach ( $taxonomies as $tax_slug ) {
  					$current_tax_slug = isset( $_GET[$tax_slug] ) ? $_GET[$tax_slug] : false;
  					$tax_obj = get_taxonomy( $tax_slug );
  					$tax_name = $tax_obj->labels->name;
  					$terms = get_terms($tax_slug);
  					if ( count( $terms ) > 0) {
  						echo "<select name='$tax_slug' id='$tax_slug' class='postform'>";
  						echo "<option value=''>$tax_name</option>";
  						foreach ( $terms as $term ) {
  							echo '<option value=' . $term->slug, $current_tax_slug == $term->slug ? ' selected="selected"' : '','>' . $term->name .' (' . $term->count .')</option>';
  						}
  						echo "</select>";
  					}
  				}
  			}
  		}
  
  	}
  
  	new Symple_Portfolio_Post_Type;
  
  endif;

  Dziękuję z góry za pomoc 🙂

  • This topic was modified 7 years, 2 months temu by Se3a.
Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
 • Pytanie tylko, którego z typu postów uzywasz?

  Nawet jeżeli utworzysz nowy typ postu czyli portfolio, domyślny czyli post_type=post nadal pozostaje i mozna tworzyć wpisy zwykle i te dla portfolio.

  Powinieneś mieć wtedy w Panelu zakładkę: Wpisy, Strony, Portfolio… itd.

  Natomias za ten nietypowy URL jest odpowiedzialny argument:
  rewrite

  Należy przypisać mu wartość: false

  Więcej znajdziesz w dokumentacji:
  https://codex.wordpress.org/Function_Reference/register_taxonomy

  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  Ja rozumiem tylko właśnie chodzi o to że w Portfolio tworzysz (add new item) i nie tworzy się go ani w Wpisach ani w Stronie tylko własnie w Portfolio 🙂 I potem jest ładny układ na stronie głównej ale link pozostaje ten co ci podałem. Okej z tym rewrite coś słyszałem, pokombinuję jeszcze, dzia w razie co się odezwę 🙂

  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  $taxonomy_portfolio_category_args = array(
  'labels’ => $taxonomy_portfolio_category_labels,
  'public’ => false,
  'show_in_nav_menus’ => false,
  'show_ui’ => false,
  'show_tagcloud’ => false,
  'hierarchical’ => false,
  'rewrite’ => array( 'slug’ => 'portfolio_category’ ),
  'query_var’ => false,

  więc mam coś takiego i co tutaj podmienić bo samo wywalenie potrfolio_category nic nie daje i jak daję false zamiast array to stronka się sypie 🙂

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  $taxonomy_portfolio_tag_args = array(
  				'labels'				=> $taxonomy_portfolio_tag_labels,
  				'public'				=> true,
  				'show_in_nav_menus'		=> true,
  				'show_ui'				=> true,
  				'show_tagcloud'			=> true,
  				'hierarchical'			=> false,
  				'rewrite'				=> array( 'slug'	=> 'portfolio-tag' ),
  				'query_var'				=> true
  $taxonomy_portfolio_category_args = array(
  				'labels'				=> $taxonomy_portfolio_category_labels,
  				'public'				=> true,
  				'show_in_nav_menus'		=> true,
  				'show_ui'				=> true,
  				'show_tagcloud'			=> true,
  				'hierarchical'			=> true,
  				'rewrite'				=> array( 'slug'	=> 'portfolio-category' ),
  				'query_var'				=> true,

  Tak wygląda oryginalny kod bez żadnych zmian. Proszę o twoją edycję tak jak powinno to wyglądać 🙂 Dzięki i pozdrawiam!

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.

  ’rewrite’ => false,

  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  Po wykonaniu tego czyli jest tak>

  $taxonomy_portfolio_category_args = array(
  				'labels'				=> $taxonomy_portfolio_category_labels,
  				'public'				=> true,
  				'show_in_nav_menus'		=> true,
  				'show_ui'				=> true,
  				'show_tagcloud'			=> true,
  				'hierarchical'			=> true,
  				'rewrite'				=> false,
  				'query_var'				=> true,

  nadal mam narzucaną kategorię look

  Tutaj cały plik portfolio.php > https://megawrzuta.pl/download/5e9bb3665db85ee72e06de4ea3027696.html

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.

  To rewrite należy zmienić wszędzie a szczególnie w public function portfolio_init()

  Spróbuj też tak:

  'rewrite' => array(
   'slug'	=> false,
   'hierarchical' => false,
   ),
  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  'rewrite' => array(
   'slug'	=> false,
   'hierarchical' => false,
   ), 

  to nie pomaga, natomiast po zmianie przy każdym rewrite na false przy tworzeniu wychodzi taki link

  http://www.mojadres/?portfolio=nazwaarta

  i kurde tego nie potrzebuje 😛 ?portfolio=

  Ciężki przypadek ale mam nadzieję że wspólnie coś wywalczymy 😉

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 2 months temu przez Se3a.
  Thread Starter Se3a

  (@se3a)

  public function portfolio_init() {
  			$labels = array(
  				'name'					=> __( 'Portfolio', 'pytheas' ),
  				'singular_name'			=> __( 'Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'add_new'				=> __( 'Add New Item', 'pytheas' ),
  				'add_new_item'			=> __( 'Add New Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'edit_item'				=> __( 'Edit Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'new_item'				=> __( 'Add New Portfolio Item', 'pytheas' ),
  				'view_item'				=> __( 'View Item', 'pytheas' ),
  				'search_items'			=> __( 'Search Portfolio', 'pytheas' ),
  				'not_found'				=> __( 'No portfolio items found', 'pytheas' ),
  				'not_found_in_trash'	=> __( 'No portfolio items found in trash', 'pytheas' )
  			);
  			
  			$args = array(
  				'labels'			=> $labels,
  				'public'			=> true,
  				'supports'			=> array( 'title', 'editor', 'excerpt', 'thumbnail', 'comments', 'custom-fields', 'revisions', 'post-formats' ),
  				'capability_type'	=> 'post',
  				'rewrite'			=> array( "slug" => "portfolio" ), // Permalinks format
  				'has_archive'		=> true,
  				'menu_icon'			=> 'dashicons-portfolio',
  			); 

  Po wielu zabawach rozwiązałem problem.

  Zostawiłem wszystko jak było a w tej linijce:

  'rewrite’ => array( „slug” => „koncert” ), // Permalinks format

  Zmieniłem z portfolio na koncert bo potrzebowałem akurat takiego przedrostka i pomogło 🙂

  Zatem można również usunąć stamtąd treść i nic nie powstanie 🙂

  Reszta rewrite akurat przy tym post_type może zostać bez zmian czyli array bez false.

Viewing 9 replies - 1 through 9 (of 9 total)
 • Temat ‘Pytheas – narzucona kategoria portfolio’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.