• Witajcie,

  stworzyłem katalog produktów z użyciem custom post type. Praktycznie wszystko działa, ale jak to bywa jest zawsze jakieś ale. Strona katalogu jest zawarta w pliku archive-products i wyświetla kategorie i produkty. Problemem jest linkowanie produktów – na stronie archiwum są widoczne, ale po kliknięciu wyświetla 404, to samo dzieje się po dodaniu nowego przedmiotu i przejściu w podgląd. Ścieżka jaką generuje wp to domena.pl/products/nazwa-produktu, ale po ręcznym dodaniu do ścieżki nazwy kategorii /products/nazwa-kategorii/nazwa-produktu już się wyświetla. Poniżej przesyłam kod z pliku functions

  add_filter('post_type_link', 'products_type_link', 1, 3);
  
  function products_type_link($url, $post = null, $leavename = false){
  
    // products only
    if ($post->post_type != 'products') {
      return $url;
    }
  
    $post_id = $post->ID;
    $taxonomy = 'product-categories';
    $taxonomy_tag = '%' . $taxonomy . '%';
  
    // Check if exists the tag
    if (strpos($taxonomy_tag, $url) < 0) {
      return $url;
    }
  
    // Get the terms
    $terms = wp_get_post_terms($post_id, $taxonomy);
  
    if (is_array($terms) && sizeof($terms) > 0) {
      $category = $terms[0];
    }
  
    // replace taxonomy tag with the term slug: /products/dvd/productname
    return str_replace($taxonomy_tag, $category->slug, $url);
  }
  
  function products_add_rewrite_rules() {
    global $wp_rewrite;
  	global $wp_query;
  
  	register_post_type('products', array(
      'label' => 'Products',
      'description' => 'GVS products and services.',
      'public' => true,
      'show_ui' => true,
      'show_in_menu' => true,
      'capability_type' => 'post',
      'hierarchical' => true,
      'rewrite' => array('slug' => 'products'),
      'query_var' => true,
      'has_archive' => true,
      'menu_position' => 6,
      'supports' => array(
        'title',
        'editor',
        'excerpt',
        'trackbacks',
        'revisions',
        'thumbnail',
        'author'),
      'labels' => array (
        'name' => 'Products',
        'singular_name' => 'product',
        'menu_name' => 'Products',
        'add_new' => 'Add product',
        'add_new_item' => 'Add New product',
        'edit' => 'Edit',
        'edit_item' => 'Edit product',
        'new_item' => 'New product',
        'view' => 'View product',
        'view_item' => 'View product',
        'search_items' => 'Search Products',
        'not_found' => 'No Products Found',
        'not_found_in_trash' => 'No Products Found in Trash',
        'parent' => 'Parent product'),
      )
    );
  
    register_taxonomy('product-categories', 'products', array(
      'hierarchical' => true,
      'label' => 'Product Categories',
      'show_ui' => true,
      'query_var' => true,
      'rewrite' => array('slug' => 'products'),
      'singular_label' => 'Product Category')
    );
  
  add_rewrite_rule("products/?$", 'index.php?post_type=products&product-categories=', 'top');
  
    add_rewrite_rule("products/([^/]+)/?$", 'index.php?post_type=products&product-categories=$matches[1]', 'top');
  
    add_rewrite_rule("products/([^/]+)/([^/]+)/?$", 'index.php?post_type=products&product-categories=$matches[1]&products=$matches[2]', 'top');
  
    add_rewrite_rule("products/([^/]+)/page/([0-9]{1,})/?$", 'index.php?post_type=products&paged=$matches[1]', 'bottom');
  
  	flush_rewrite_rules();
  }
  add_action('init', 'products_add_rewrite_rules');

  Walczę z tym od kilku dni i albo działa linkowanie produktów (po usunięciu add_rewrite_rule), albo kategorii w archiwum produktów.

 • Temat ‘Problem z linkowaniem w archiwum custom post type’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.