Wsparcie » Motywy » Problem z Fountains.php

 • Witam,
  Mam problem z plikiem fountains.php w skórce twenty fourteen.
  Nie jestem znawca a mimo to postanowiłem coś zmienić i powstał problem.
  W życie wprowadzałem z miane z tego linku;/
  link i namieszałem.
  Nie zapisałem wcześniejszego pliku i po wykonaniu tej czynności strona przestała się wyświetlać.

  Postanowiłem podmienić plik w którym namieszałem na nowy plik ale niestety dalej się pokazuje bład. Zmieniło się jedynie tylko numer linijki w którym jest błąd;/

  strona http://www.ogrody-wodne.pl

  Da się jeszcze coś zrobić??

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • dodam jeszcze ze plik w którym zmieniłem wygląda tak:
  <?php
  /**
  * Main WordPress API
  *
  * @package WordPress
  */

  require( ABSPATH . WPINC . ‚/option.php’ );

  /**
  * Convert given date string into a different format.
  *
  * $format should be either a PHP date format string, e.g. ‚U’ for a Unix
  * timestamp, or ‚G’ for a Unix timestamp assuming that $date is GMT.
  *
  * If $translate is true then the given date and format string will
  * be passed to date_i18n() for translation.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @param string $format Format of the date to return.
  * @param string $date Date string to convert.
  * @param bool $translate Whether the return date should be translated. Default true.
  * @return string|int|bool Formatted date string or Unix timestamp. False if $date is empty.
  */
  function mysql2date( $format, $date, $translate = true ) {
  if ( empty( $date ) )
  return false;

  if ( ‚G’ == $format )
  return strtotime( $date . ‚ +0000’ );

  $i = strtotime( $date );

  if ( ‚U’ == $format )
  return $i;

  if ( $translate )
  return date_i18n( $format, $i );
  else
  return date( $format, $i );
  }

  /**
  * Retrieve the current time based on specified type.
  *
  * The ‚mysql’ type will return the time in the format for MySQL DATETIME field.
  * The ‚timestamp’ type will return the current timestamp.
  * Other strings will be interpreted as PHP date formats (e.g. ‚Y-m-d’).
  *
  * If $gmt is set to either ‚1’ or ‚true’, then both types will use GMT time.
  * if $gmt is false, the output is adjusted with the GMT offset in the WordPress option.
  *
  * @since 1.0.0
  *
  * @param string $type Type of time to retrieve. Accepts ‚mysql’, ‚timestamp’, or PHP date
  * format string (e.g. ‚Y-m-d’).
  * @param int|bool $gmt Optional. Whether to use GMT timezone. Default false.
  * @return int|string Integer if $type is ‚timestamp’, string otherwise.
  */
  function current_time( $type, $gmt = 0 ) {
  switch ( $type ) {
  case ‚mysql’:
  return ( $gmt ) ? gmdate( ‚Y-m-d H:i:s’ ) : gmdate( ‚Y-m-d H:i:s’, ( time() + ( get_option( ‚gmt_offset’ ) * HOUR_IN_SECONDS ) ) );
  case ‚timestamp’:
  return ( $gmt ) ? time() : time() + ( get_option( ‚gmt_offset’ ) * HOUR_IN_SECONDS );
  default:
  return ( $gmt ) ? date( $type ) : date( $type, time() + ( get_option( ‚gmt_offset’ ) * HOUR_IN_SECONDS ) );
  }
  }

  /**
  * Retrieve the date in localized format, based on timestamp.
  *
  * If the locale specifies the locale month and weekday, then the locale will
  * take over the format for the date. If it isn’t, then the date format string
  * will be used instead.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @param string $dateformatstring Format to display the date.
  * @param bool|int $unixtimestamp Optional. Unix timestamp. Default false.
  * @param bool $gmt Optional. Whether to use GMT timezone. Default false.
  *
  * @return string The date, translated if locale specifies it.
  */
  function date_i18n( $dateformatstring, $unixtimestamp = false, $gmt = false ) {
  global $wp_locale;
  $i = $unixtimestamp;

  if ( false === $i ) {
  if ( ! $gmt )
  $i = current_time( ‚timestamp’ );
  else
  $i = time();
  // we should not let date() interfere with our
  // specially computed timestamp
  $gmt = true;
  }

  /*
  * Store original value for language with untypical grammars.
  * See https://core.trac.wordpress.org/ticket/9396
  */
  $req_format = $dateformatstring;

  $datefunc = $gmt? ‚gmdate’ : ‚date’;

  if ( ( !empty( $wp_locale->month ) ) && ( !empty( $wp_locale->weekday ) ) ) {
  $datemonth = $wp_locale->get_month( $datefunc( ‚m’, $i ) );
  $datemonth_abbrev = $wp_locale->get_month_abbrev( $datemonth );
  $dateweekday = $wp_locale->get_weekday( $datefunc( ‚w’, $i ) );
  $dateweekday_abbrev = $wp_locale->get_weekday_abbrev( $dateweekday );
  $datemeridiem = $wp_locale->get_meridiem( $datefunc( ‚a’, $i ) );
  $datemeridiem_capital = $wp_locale->get_meridiem( $datefunc( ‚A’, $i ) );
  $dateformatstring = ‚ ‚.$dateformatstring;
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])D/”, „\\1” . backslashit( $dateweekday_abbrev ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])F/”, „\\1” . backslashit( $datemonth ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])l/”, „\\1” . backslashit( $dateweekday ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])M/”, „\\1” . backslashit( $datemonth_abbrev ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])a/”, „\\1” . backslashit( $datemeridiem ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])A/”, „\\1” . backslashit( $datemeridiem_capital ), $dateformatstring );

  $dateformatstring = substr( $dateformatstring, 1, strlen( $dateformatstring ) -1 );
  }
  $timezone_formats = array( ‚P’, ‚I’, ‚O’, ‚T’, ‚Z’, ‚e’ );
  $timezone_formats_re = implode( ‚|’, $timezone_formats );
  if ( preg_match( „/$timezone_formats_re/”, $dateformatstring ) ) {
  $timezone_string = get_option( ‚timezone_string’ );
  if ( $timezone_string ) {
  $timezone_object = timezone_open( $timezone_string );
  $date_object = date_create( null, $timezone_object );
  foreach( $timezone_formats as $timezone_format ) {
  if ( false !== strpos( $dateformatstring, $timezone_format ) ) {
  $formatted = date_format( $date_object, $timezone_format );
  $dateformatstring = ‚ ‚.$dateformatstring;
  $dateformatstring = preg_replace( „/([^\\\])$timezone_format/”, „\\1” . backslashit( $formatted ), $dateformatstring );
  $dateformatstring = substr( $dateformatstring, 1, strlen( $dateformatstring ) -1 );
  }
  }
  }
  }
  $j = @$datefunc( $dateformatstring, $i );

  /**
  * Filter the date formatted based on the locale.
  *
  * @since 2.8.0
  *
  * @param string $j Formatted date string.
  * @param string $req_format Format to display the date.
  * @param int $i Unix timestamp.
  * @param bool $gmt Whether to convert to GMT for time. Default false.
  */
  $j = apply_filters( ‚date_i18n’, $j, $req_format, $i, $gmt );
  return $j;
  }

  /**
  * Convert integer number to format based on the locale.
  *
  * @since 2.3.0
  *
  * @param int $number The number to convert based on locale.
  * @param int $decimals Optional. Precision of the number of decimal places. Default 0.
  * @return string Converted number in string format.
  */
  function number_format_i18n( $number, $decimals = 0 ) {
  global $wp_locale;
  $formatted = number_format( $number, absint( $decimals ), $wp_locale->number_format[‚decimal_point’], $wp_locale->number_format[‚thousands_sep’] );

  /**
  * Filter the number formatted based on the locale.
  *
  * @since 2.8.0
  *
  * @param string $formatted Converted number in string format.
  */
  return apply_filters( ‚number_format_i18n’, $formatted );
  }

  /**
  * Convert number of bytes largest unit bytes will fit into.
  *
  * It is easier to read 1kB than 1024 bytes and 1MB than 1048576 bytes. Converts
  * number of bytes to human readable number by taking the number of that unit
  * that the bytes will go into it. Supports TB value.
  *
  * Please note that integers in PHP are limited to 32 bits, unless they are on
  * 64 bit architecture, then they have 64 bit size. If you need to place the
  * larger size then what PHP integer type will hold, then use a string. It will
  * be converted to a double, which should always have 64 bit length.
  *
  * Technically the correct unit names for powers of 1024 are KiB, MiB etc.
  *
  * @since 2.3.0
  *
  * @param int|string $bytes Number of bytes. Note max integer size for integers.
  * @param int $decimals Optional. Precision of number of decimal places. Default 0.
  * @return string|false False on failure. Number string on success.
  */
  function size_format( $bytes, $decimals = 0 ) {
  $quant = array(
  // ========================= Origin ====
  ‚TB’ => 1099511627776, // pow( 1024, 4)
  ‚GB’ => 1073741824, // pow( 1024, 3)
  ‚MB’ => 1048576, // pow( 1024, 2)
  ‚kB’ => 1024, // pow( 1024, 1)
  ‚B ‚ => 1, // pow( 1024, 0)
  );
  foreach ( $quant as $unit => $mag )
  if ( doubleval($bytes) >= $mag )
  return number_format_i18n( $bytes / $mag, $decimals ) . ‚ ‚ . $unit;

  return false;
  }

  /**
  * Get the week start and end from the datetime or date string from MySQL.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @param string $mysqlstring Date or datetime field type from MySQL.
  * @param int|string $start_of_week Optional. Start of the week as an integer. Default empty string.
  * @return array Keys are ‚start’ and ‚end’.
  */
  function get_weekstartend( $mysqlstring, $start_of_week = ” ) {
  // MySQL string year.
  $my = substr( $mysqlstring, 0, 4 );

  // MySQL string month.
  $mm = substr( $mysqlstring, 8, 2 );

  // MySQL string day.
  $md = substr( $mysqlstring, 5, 2 );

  // The timestamp for MySQL string day.
  $day = mktime( 0, 0, 0, $md, $mm, $my );

  // The day of the week from the timestamp.
  $weekday = date( ‚w’, $day );

  if ( !is_numeric($start_of_week) )
  $start_of_week = get_option( ‚start_of_week’ );

  if ( $weekday < $start_of_week )
  $weekday += 7;

  // The most recent week start day on or before $day.
  $start = $day – DAY_IN_SECONDS * ( $weekday – $start_of_week );

  // $start + 7 days – 1 second.
  $end = $start + 7 * DAY_IN_SECONDS – 1;
  return compact( ‚start’, ‚end’ );
  }

  /**
  * Unserialize value only if it was serialized.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @param string $original Maybe unserialized original, if is needed.
  * @return mixed Unserialized data can be any type.
  */
  function maybe_unserialize( $original ) {
  if ( is_serialized( $original ) ) // don’t attempt to unserialize data that wasn’t serialized going in
  return @unserialize( $original );
  return $original;
  }

  /**
  * Check value to find if it was serialized.
  *
  * If $data is not an string, then returned value will always be false.
  * Serialized data is always a string.
  *
  * @since 2.0.5
  *
  * @param string $data Value to check to see if was serialized.
  * @param bool $strict Optional. Whether to be strict about the end of the string. Default true.
  * @return bool False if not serialized and true if it was.
  */
  function is_serialized( $data, $strict = true ) {
  // if it isn’t a string, it isn’t serialized.
  if ( ! is_string( $data ) ) {
  return false;
  }
  $data = trim( $data );
  if ( ‚N;’ == $data ) {
  return true;
  }
  if ( strlen( $data ) < 4 ) {
  return false;
  }
  if ( ‚:’ !== $data[1] ) {
  return false;
  }
  if ( $strict ) {
  $lastc = substr( $data, -1 );
  if ( ‚;’ !== $lastc && ‚}’ !== $lastc ) {
  return false;
  }
  } else {
  $semicolon = strpos( $data, ‚;’ );
  $brace = strpos( $data, ‚}’ );
  // Either ; or } must exist.
  if ( false === $semicolon && false === $brace )
  return false;
  // But neither must be in the first X characters.
  if ( false !== $semicolon && $semicolon < 3 )
  return false;
  if ( false !== $brace && $brace < 4 )
  return false;
  }
  $token = $data[0];
  switch ( $token ) {
  case ‚s’ :
  if ( $strict ) {
  if ( ‚”‚ !== substr( $data, -2, 1 ) ) {
  return false;
  }
  } elseif ( false === strpos( $data, ‚”‚ ) ) {
  return false;
  }
  // or else fall through
  case ‚a’ :
  case ‚O’ :
  return (bool) preg_match( „/^{$token}:[0-9]+:/s”, $data );
  case ‚b’ :
  case ‚i’ :
  case ‚d’ :
  $end = $strict ? ‚$’ : ”;
  return (bool) preg_match( „/^{$token}:[0-9.E-]+;$end/”, $data );
  }
  return false;
  }

  /**
  * Check whether serialized data is of string type.
  *
  * @since 2.0.5
  *
  * @param string $data Serialized data.
  * @return bool False if not a serialized string, true if it is.
  */
  function is_serialized_string( $data ) {
  // if it isn’t a string, it isn’t a serialized string.
  if ( ! is_string( $data ) ) {
  return false;
  }
  $data = trim( $data );
  if ( strlen( $data ) < 4 ) {
  return false;
  } elseif ( ‚:’ !== $data[1] ) {
  return false;
  } elseif ( ‚;’ !== substr( $data, -1 ) ) {
  return false;
  } elseif ( $data[0] !== ‚s’ ) {
  return false;
  } elseif ( ‚”‚ !== substr( $data, -2, 1 ) ) {
  return false;
  } else {
  return true;
  }
  }

  /**
  * Serialize data, if needed.
  *
  * @since 2.0.5
  *
  * @param string|array|object $data Data that might be serialized.
  * @return mixed A scalar data
  */
  function maybe_serialize( $data ) {
  if ( is_array( $data ) || is_object( $data ) )
  return serialize( $data );

  // Double serialization is required for backward compatibility.
  // See https://core.trac.wordpress.org/ticket/12930
  if ( is_serialized( $data, false ) )
  return serialize( $data );

  return $data;
  }

  /**
  * Retrieve post title from XMLRPC XML.
  *
  * If the title element is not part of the XML, then the default post title from
  * the $post_default_title will be used instead.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @global string $post_default_title Default XML-RPC post title.
  *
  * @param string $content XMLRPC XML Request content
  * @return string Post title
  */
  function xmlrpc_getposttitle( $content ) {
  global $post_default_title;
  if ( preg_match( ‚/<title>(.+?)<\/title>/is’, $content, $matchtitle ) ) {
  $post_title = $matchtitle[1];
  } else {
  $post_title = $post_default_title;
  }
  return $post_title;
  }

  /**
  * Retrieve the post category or categories from XMLRPC XML.
  *
  * If the category element is not found, then the default post category will be
  * used. The return type then would be what $post_default_category. If the
  * category is found, then it will always be an array.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @global string $post_default_category Default XML-RPC post category.
  *
  * @param string $content XMLRPC XML Request content
  * @return string|array List of categories or category name.
  */
  function xmlrpc_getpostcategory( $content ) {
  global $post_default_category;
  if ( preg_match( ‚/<category>(.+?)<\/category>/is’, $content, $matchcat ) ) {
  $post_category = trim( $matchcat[1], ‚,’ );
  $post_category = explode( ‚,’, $post_category );
  } else {
  $post_category = $post_default_category;
  }
  return $post_category;
  }

  /**
  * XMLRPC XML content without title and category elements.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @param string $content XML-RPC XML Request content.
  * @return string XMLRPC XML Request content without title and category elements.
  */
  function xmlrpc_removepostdata( $content ) {
  $content = preg_replace( ‚/<title>(.+?)<\/title>/si’, ”, $content );
  $content = preg_replace( ‚/<category>(.+?)<\/category>/si’, ”, $content );
  $content = trim( $content );
  return $content;
  }

  /**
  * Use RegEx to extract URLs from arbitrary content.
  *
  * @since 3.7.0
  *
  * @param string $content Content to extract URLs from.
  * @return array URLs found in passed string.
  */
  function wp_extract_urls( $content ) {
  preg_match_all(
  „#([\”‚]?)(„
  . „(?:([\w-]+:)?//?)”
  . „[^\s()<>]+”
  . „[.]”
  . „(?:”
  . „\([\w\d]+\)|”
  . „(?:”
  . „[^`!()\[\]{};:’\”.,<>«»“”‘’\s]|”
  . „(?:[:]\d+)?/?”
  . „)+”
  . „)”
  . „)\\1#”,
  $content,
  $post_links
  );

  $post_links = array_unique( array_map( ‚html_entity_decode’, $post_links[2] ) );

  return array_values( $post_links );
  }

  /**
  * Check content for video and audio links to add as enclosures.
  *
  * Will not add enclosures that have already been added and will
  * remove enclosures that are no longer in the post. This is called as
  * pingbacks and trackbacks.
  *
  * @since 1.5.0
  *
  * @see $wpdb
  *
  * @param string $content Post Content.
  * @param int $post_ID Post ID.
  */
  function do_enclose( $content, $post_ID ) {
  global $wpdb;

  //TODO: Tidy this ghetto code up and make the debug code optional
  include_once( ABSPATH . WPINC . ‚/class-IXR.php’ );

  $post_links = array();

  $pung = get_enclosed( $post_ID );

  $post_links_temp = wp_extract_urls( $content );

  foreach ( $pung as $link_test ) {
  if ( ! in_array( $link_test, $post_links_temp ) ) { // link no longer in post
  $mids = $wpdb->get_col( $wpdb->prepare(„SELECT meta_id FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id = %d AND meta_key = ‚enclosure’ AND meta_value LIKE %s”, $post_ID, $wpdb->esc_like( $link_test ) . ‚%’) );
  foreach ( $mids as $mid )
  delete_metadata_by_mid( ‚post’, $mid );
  }
  }

  foreach ( (array) $post_links_temp as $link_test ) {
  if ( !in_array( $link_test, $pung ) ) { // If we haven’t pung it already
  $test = @parse_url( $link_test );
  if ( false === $test )
  continue;
  if ( isset( $test[‚query’] ) )
  $post_links[] = $link_test;
  elseif ( isset($test[‚path’]) && ( $test[‚path’] != ‚/’ ) && ($test[‚path’] != ” ) )
  $post_links[] = $link_test;
  }
  }

  foreach ( (array) $post_links as $url ) {
  if ( $url != ” && !$wpdb->get_var( $wpdb->prepare( „SELECT post_id FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id = %d AND meta_key = ‚enclosure’ AND meta_value LIKE %s”, $post_ID, $wpdb->esc_like( $url ) . ‚%’ ) ) ) {

  if ( $headers = wp_get_http_headers( $url) ) {
  $len = isset( $headers[‚content-length’] ) ? (int) $headers[‚content-length’] : 0;
  $type = isset( $headers[‚content-type’] ) ? $headers[‚content-type’] : ”;
  $allowed_types = array( ‚video’, ‚audio’ );

  // Check to see if we can figure out the mime type from
  // the extension
  $url_parts = @parse_url( $url );
  if ( false !== $url_parts ) {
  $extension = pathinfo( $url_parts[‚path’], PATHINFO_EXTENSION );
  if ( !empty( $extension ) ) {
  foreach ( wp_get_mime_types() as $exts => $mime ) {
  if ( preg_match( ‚!^(‚ . $exts . ‚)$!i’, $extension ) ) {
  $type = $mime;
  break;
  }
  }
  }
  }

  if ( in_array( substr( $type, 0, strpos( $type, „/” ) ), $allowed_types ) ) {
  add_post_meta( $post_ID, ‚enclosure’, „$url\n$len\n$mime\n” );
  }
  }
  }
  }
  }

  /**
  * Perform a HTTP HEAD or GET request.
  *
  * If $file_path is a writable filename, this will do a GET request and write
  * the file to that path.
  *
  * @since 2.5.0
  *
  * @param string $url URL to fetch.
  * @param string|bool $file_path Optional. File path to write request to. Default false.
  * @param int $red Optional. The number of Redirects followed, Upon 5 being hit,
  * returns false. Default 1.
  * @return bool|string False on failure and string of headers if HEAD request.
  */
  function wp_get_http( $url, $file_path = false, $red = 1 ) {
  @set_time_limit( 60 );

  if ( $red > 5 )
  return false;

  $options = array();
  $options[‚redirection’] = 5;

  if ( false == $file_path )
  $options[‚method’] = ‚HEAD’;
  else
  $options[‚method’] = ‚GET’;

  $response = wp_safe_remote_request( $url, $options );

  if ( is_wp_error( $response ) )
  return false;

  $headers = wp_remote_retrieve_headers( $response );
  $headers[‚response’] = wp_remote_retrieve_response_code( $response );

  // WP_HTTP no longer follows redirects for HEAD requests.
  if ( ‚HEAD’ == $options[‚method’] && in_array($headers[‚response’], array(301, 302)) && isset( $headers[‚location’] ) ) {
  return wp_get_http( $headers[‚location’], $file_path, ++$red );
  }

  if ( false == $file_path )
  return $headers;

  // GET request – write it to the supplied filename
  $out_fp = fopen($file_path, ‚w’);
  if ( !$out_fp )
  return $headers;

  fwrite( $out_fp, wp_remote_retrieve_body( $response ) );
  fclose($out_fp);
  clearstatcache();

  return $headers;
  }

  /**
  * Retrieve HTTP Headers from URL.
  *
  * @since 1.5.1
  *
  * @param string $url URL to retrieve HTTP headers from.
  * @param bool $deprecated Not Used.
  * @return bool|string False on failure, headers on success.
  */
  function wp_get_http_headers( $url, $deprecated = false ) {
  if ( !empty( $deprecated ) )
  _deprecated_argument( __FUNCTION__, ‚2.7’ );

  $response = wp_safe_remote_head( $url );

  if ( is_wp_error( $response ) )
  return false;

  return wp_remote_retrieve_headers( $response );
  }

  /**
  * Whether the publish date of the current post in the loop is different from the
  * publish date of the previous post in the loop.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @global string $currentday The day of the current post in the loop.
  * @global string $previousday The day of the previous post in the loop.
  *
  * @return int 1 when new day, 0 if not a new day.
  */
  function is_new_day() {
  global $currentday, $previousday;
  if ( $currentday != $previousday )
  return 1;
  else
  return 0;
  }

  /**
  * Build URL query based on an associative and, or indexed array.
  *
  * This is a convenient function for easily building url queries. It sets the
  * separator to ‚&’ and uses _http_build_query() function.
  *
  * @since 2.3.0
  *
  * @see _http_build_query() Used to build the query
  * @see http://us2.php.net/manual/en/function.http-build-query.php for more on what
  * http_build_query() does.
  *
  * @param array $data URL-encode key/value pairs.
  * @return string URL-encoded string.
  */
  function build_query( $data ) {
  return _http_build_query( $data, null, ‚&’, ”, false );
  }

  /**
  * From php.net (modified by Mark Jaquith to behave like the native PHP5 function).
  *
  * @since 3.2.0
  * @access private
  *
  * @see http://us1.php.net/manual/en/function.http-build-query.php
  *
  * @param array|object $data An array or object of data. Converted to array.
  * @param string $prefix Optional. Numeric index. If set, start parameter numbering with it.
  * Default null.
  * @param string $sep Optional. Argument separator; defaults to ‚arg_separator.output’.
  * Default null.
  * @param string $key Optional. Used to prefix key name. Default empty.
  * @param bool $urlencode Optional. Whether to use urlencode() in the result. Default true.
  *
  * @return string The query string.
  */
  function _http_build_query( $data, $prefix = null, $sep = null, $key = ”, $urlencode = true ) {
  $ret = array();

  foreach ( (array) $data as $k => $v ) {
  if ( $urlencode)
  $k = urlencode($k);
  if ( is_int($k) && $prefix != null )
  $k = $prefix.$k;
  if ( !empty($key) )
  $k = $key . ‚%5B’ . $k . ‚%5D’;
  if ( $v === null )
  continue;
  elseif ( $v === FALSE )
  $v = ‚0’;

  if ( is_array($v) || is_object($v) )
  array_push($ret,_http_build_query($v, ”, $sep, $k, $urlencode));
  elseif ( $urlencode )
  array_push($ret, $k.’=’.urlencode($v));
  else
  array_push($ret, $k.’=’.$v);
  }

  if ( null === $sep )
  $sep = ini_get(‚arg_separator.output’);

  return implode($sep, $ret);
  }

  /**
  * Retrieve a modified URL query string.
  *
  * You can rebuild the URL and append a new query variable to the URL query by
  * using this function. You can also retrieve the full URL with query data.
  *
  * Adding a single key & value or an associative array. Setting a key value to
  * an empty string removes the key. Omitting oldquery_or_uri uses the $_SERVER
  * value. Additional values provided are expected to be encoded appropriately
  * with urlencode() or rawurlencode().
  *
  * @since 1.5.0
  *
  * @param string|array $param1 Either newkey or an associative_array.
  * @param string $param2 Either newvalue or oldquery or URI.
  * @param string $param3 Optional. Old query or URI.
  * @return string New URL query string.
  */
  function add_query_arg() {
  $args = func_get_args();
  if ( is_array( $args[0] ) ) {
  if ( count( $args ) < 2 || false === $args[1] )
  $uri = $_SERVER[‚REQUEST_URI’];
  else
  $uri = $args[1];
  } else {
  if ( count( $args ) < 3 || false === $args[2] )
  $uri = $_SERVER[‚REQUEST_URI’];
  else
  $uri = $args[2];
  }

  if ( $frag = strstr( $uri, ‚#’ ) )
  $uri = substr( $uri, 0, -strlen( $frag ) );
  else
  $frag = ”;

  if ( 0 === stripos( $uri, ‚http://’ ) ) {
  $protocol = ‚http://’;
  $uri = substr( $uri, 7 );
  } elseif ( 0 === stripos( $uri, ‚https://’ ) ) {
  $protocol = ‚https://’;
  $uri = substr( $uri, 8 );
  } else {
  $protocol = ”;
  }

  if ( strpos( $uri, ‚?’ ) !== false ) {
  list( $base, $query ) = explode( ‚?’, $uri, 2 );
  $base .= ‚?’;
  } elseif ( $protocol || strpos( $uri, ‚=’ ) === false ) {
  $base = $uri . ‚?’;
  $query = ”;
  } else {
  $base = ”;
  $query = $uri;
  }

  wp_parse_str( $query, $qs );
  $qs = urlencode_deep( $qs ); // this re-URL-encodes things that were already in the query string
  if ( is_array( $args[0] ) ) {
  $kayvees = $args[0];
  $qs = array_merge( $qs, $kayvees );
  } else {
  $qs[ $args[0] ] = $args[1];
  }

  foreach ( $qs as $k => $v ) {
  if ( $v === false )
  unset( $qs[$k] );
  }

  $ret = build_query( $qs );
  $ret = trim( $ret, ‚?’ );
  $ret = preg_replace( ‚#=(&|$)#’, ‚$1’, $ret );
  $ret = $protocol . $base . $ret . $frag;
  $ret = rtrim( $ret, ‚?’ );
  return $ret;
  }

  /**
  * Removes an item or list from the query string.
  *
  * @since 1.5.0
  *
  * @param string|array $key Query key or keys to remove.
  * @param bool|string $query Optional. When false uses the $_SERVER value. Default false.
  * @return string New URL query string.
  */
  function remove_query_arg( $key, $query = false ) {
  if ( is_array( $key ) ) { // removing multiple keys
  foreach ( $key as $k )
  $query = add_query_arg( $k, false, $query );
  return $query;
  }
  return add_query_arg( $key, false, $query );
  }

  /**
  * Walks the array while sanitizing the contents.
  *
  * @since 0.71
  *
  * @param array $array Array to walk while sanitizing contents.
  * @return array Sanitized $array.
  */
  function add_magic_quotes( $array ) {
  foreach ( (array) $array as $k => $v ) {
  if ( is_array( $v ) ) {
  $array[$k] = add_magic_quotes( $v );
  } else {
  $array[$k] = addslashes( $v );
  }
  }
  return $array;
  }

  /**
  * HTTP request for URI to retrieve content.
  *
  * @since 1.5.1
  *
  * @see wp_safe_remote_get()
  *
  * @param string $uri URI/URL of web page to retrieve.
  * @return false|string HTTP content. False on failure.
  */
  function wp_remote_fopen( $uri ) {
  $parsed_url = @parse_url( $uri );

  if ( !$parsed_url || !is_array( $parsed_url ) )
  return false;

  $options = array();
  $options[‚timeout’] = 10;

  $response = wp_safe_remote_get( $uri, $options );

  if ( is_wp_error( $response ) )
  return false;

  return wp_remote_retrieve_body( $response );
  }

  /**
  * Set up the WordPress query.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @param string $query_vars Default WP_Query arguments.
  */
  function wp( $query_vars = ” ) {
  global $wp, $wp_query, $wp_the_query;
  $wp->main( $query_vars );

  if ( !isset($wp_the_query) )
  $wp_the_query = $wp_query;
  }

  /**
  * Retrieve the description for the HTTP status.
  *
  * @since 2.3.0
  *
  * @param int $code HTTP status code.
  * @return string Empty string if not found, or description if found.
  */
  function get_status_header_desc( $code ) {
  global $wp_header_to_desc;

  $code = absint( $code );

  if ( !isset( $wp_header_to_desc ) ) {
  $wp_header_to_desc = array(
  100 => ‚Continue’,
  101 => ‚Switching Protocols’,
  102 => ‚Processing’,

  200 => ‚OK’,
  201 => ‚Created’,
  202 => ‚Accepted’,
  203 => ‚Non-Authoritative Information’,
  204 => ‚No Content’,
  205 => ‚Reset Content’,
  206 => ‚Partial Content’,
  207 => ‚Multi-Status’,
  226 => ‚IM Used’,

  300 => ‚Multiple Choices’,
  301 => ‚Moved Permanently’,
  302 => ‚Found’,
  303 => ‚See Other’,
  304 => ‚Not Modified’,
  305 => ‚Use Proxy’,
  306 => ‚Reserved’,
  307 => ‚Temporary Redirect’,

  400 => ‚Bad Request’,
  401 => ‚Unauthorized’,
  402 => ‚Payment Required’,
  403 => ‚Forbidden’,
  404 => ‚Not Found’,
  405 => ‚Method Not Allowed’,
  406 => ‚Not Acceptable’,
  407 => ‚Proxy Authentication Required’,
  408 => ‚Request Timeout’,
  409 => ‚Conflict’,
  410 => ‚Gone’,
  411 => ‚Length Required’,
  412 => ‚Precondition Failed’,
  413 => ‚Request Entity Too Large’,
  414 => ‚Request-URI Too Long’,
  415 => ‚Unsupported Media Type’,
  416 => ‚Requested Range Not Satisfiable’,
  417 => ‚Expectation Failed’,
  418 => ‚I\’m a teapot’,
  422 => ‚Unprocessable Entity’,
  423 => ‚Locked’,
  424 => ‚Failed Dependency’,
  426 => ‚Upgrade Required’,
  428 => ‚Precondition Required’,
  429 => ‚Too Many Requests’,
  431 => ‚Request Header Fields Too Large’,

  500 => ‚Internal Server Error’,
  501 => ‚Not Implemented’,
  502 => ‚Bad Gateway’,
  503 => ‚Service Unavailable’,
  504 => ‚Gateway Timeout’,
  505 => ‚HTTP Version Not Supported’,
  506 => ‚Variant Also Negotiates’,
  507 => ‚Insufficient Storage’,
  510 => ‚Not Extended’,
  511 => ‚Network Authentication Required’,
  );
  }

  if ( isset( $wp_header_to_desc[$code] ) )
  return $wp_header_to_desc[$code];
  else
  return ”;
  }

  /**
  * Set HTTP status header.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @see get_status_header_desc()
  *
  * @param int $code HTTP status code.
  */
  function status_header( $code ) {
  $description = get_status_header_desc( $code );

  if ( empty( $description ) )
  return;

  $protocol = $_SERVER[‚SERVER_PROTOCOL’];
  if ( ‚HTTP/1.1’ != $protocol && ‚HTTP/1.0’ != $protocol )
  $protocol = ‚HTTP/1.0’;
  $status_header = „$protocol $code $description”;
  if ( function_exists( ‚apply_filters’ ) )

  /**
  * Filter an HTTP status header.
  *
  * @since 2.2.0
  *
  * @param string $status_header HTTP status header.
  * @param int $code HTTP status code.
  * @param string $description Description for the status code.
  * @param string $protocol Server protocol.
  */
  $status_header = apply_filters( ‚status_header’, $status_header, $code, $description, $protocol );

  @header( $status_header, true, $code );
  }

  /**
  * Get the header information to prevent caching.
  *
  * The several different headers cover the different ways cache prevention
  * is handled by different browsers
  *
  * @since 2.8.0
  *
  * @return array The associative array of header names and field values.
  */
  function wp_get_nocache_headers() {
  $headers = array(
  ‚Expires’ => ‚Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT’,
  ‚Cache-Control’ => ‚no-cache, must-revalidate, max-age=0’,
  ‚Pragma’ => ‚no-cache’,
  );

  if ( function_exists(‚apply_filters’) ) {
  /**
  * Filter the cache-controlling headers.
  *
  * @since 2.8.0
  *
  * @see wp_get_nocache_headers()
  *
  * @param array $headers {
  * Header names and field values.
  *
  * @type string $Expires Expires header.
  * @type string $Cache-Control Cache-Control header.
  * @type string $Pragma Pragma header.
  * }
  */
  $headers = (array) apply_filters( ‚nocache_headers’, $headers );
  }
  $headers[‚Last-Modified’] = false;
  return $headers;
  }

  /**
  * Set the headers to prevent caching for the different browsers.
  *
  * Different browsers support different nocache headers, so several
  * headers must be sent so that all of them get the point that no
  * caching should occur.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @see wp_get_nocache_headers()
  */
  function nocache_headers() {
  $headers = wp_get_nocache_headers();

  unset( $headers[‚Last-Modified’] );

  // In PHP 5.3+, make sure we are not sending a Last-Modified header.
  if ( function_exists( ‚header_remove’ ) ) {
  @header_remove( ‚Last-Modified’ );
  } else {
  // In PHP 5.2, send an empty Last-Modified header, but only as a
  // last resort to override a header already sent. #WP23021
  foreach ( headers_list() as $header ) {
  if ( 0 === stripos( $header, ‚Last-Modified’ ) ) {
  $headers[‚Last-Modified’] = ”;
  break;
  }
  }
  }

  foreach( $headers as $name => $field_value )
  @header(„{$name}: {$field_value}”);
  }

  /**
  * Set the headers for caching for 10 days with JavaScript content type.
  *
  * @since 2.1.0
  */
  function cache_javascript_headers() {
  $expiresOffset = 10 * DAY_IN_SECONDS;

  header( „Content-Type: text/javascript; charset=” . get_bloginfo( ‚charset’ ) );
  header( „Vary: Accept-Encoding” ); // Handle proxies
  header( „Expires: ” . gmdate( „D, d M Y H:i:s”, time() + $expiresOffset ) . ” GMT” );
  }

  /**
  * Retrieve the number of database queries during the WordPress execution.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
  *
  * @return int Number of database queries.
  */
  function get_num_queries() {
  global $wpdb;
  return $wpdb->num_queries;
  }

  /**
  * Whether input is yes or no.
  *
  * Must be ‚y’ to be true.
  *
  * @since 1.0.0
  *
  * @param string $yn Character string containing either ‚y’ (yes) or ‚n’ (no).
  * @return bool True if yes, false on anything else.
  */
  function bool_from_yn( $yn ) {
  return ( strtolower( $yn ) == ‚y’ );
  }

  /**
  * Load the feed template from the use of an action hook.
  *
  * If the feed action does not have a hook, then the function will die with a
  * message telling the visitor that the feed is not valid.
  *
  * It is better to only have one hook for each feed.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @uses $wp_query Used to tell if the use a comment feed.
  */
  function do_feed() {
  global $wp_query;

  $feed = get_query_var( ‚feed’ );

  // Remove the pad, if present.
  $feed = preg_replace( ‚/^_+/’, ”, $feed );

  if ( $feed == ” || $feed == ‚feed’ )
  $feed = get_default_feed();

  $hook = ‚do_feed_’ . $feed;
  if ( ! has_action( $hook ) )
  wp_die( __( ‚ERROR: This is not a valid feed template.’ ), ”, array( ‚response’ => 404 ) );

  /**
  * Fires once the given feed is loaded.
  *
  * The dynamic hook name, $hook, refers to the feed name.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @param bool $is_comment_feed Whether the feed is a comment feed.
  */
  do_action( $hook, $wp_query->is_comment_feed );
  }

  /**
  * Load the RDF RSS 0.91 Feed template.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @see load_template()
  */
  function do_feed_rdf() {
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-rdf.php’ );
  }

  /**
  * Load the RSS 1.0 Feed Template.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @see load_template()
  */
  function do_feed_rss() {
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-rss.php’ );
  }

  /**
  * Load either the RSS2 comment feed or the RSS2 posts feed.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @see load_template()
  *
  * @param bool $for_comments True for the comment feed, false for normal feed.
  */
  function do_feed_rss2( $for_comments ) {
  if ( $for_comments )
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-rss2-comments.php’ );
  else
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-rss2.php’ );
  }

  /**
  * Load either Atom comment feed or Atom posts feed.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @see load_template()
  *
  * @param bool $for_comments True for the comment feed, false for normal feed.
  */
  function do_feed_atom( $for_comments ) {
  if ($for_comments)
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-atom-comments.php’);
  else
  load_template( ABSPATH . WPINC . ‚/feed-atom.php’ );
  }

  /**
  * Display the robots.txt file content.
  *
  * The echo content should be with usage of the permalinks or for creating the
  * robots.txt file.
  *
  * @since 2.1.0
  */
  function do_robots() {
  header( ‚Content-Type: text/plain; charset=utf-8’ );

  /**
  * Fires when displaying the robots.txt file.
  *
  * @since 2.1.0
  */
  do_action( ‚do_robotstxt’ );

  $output = „User-agent: *\n”;
  $public = get_option( ‚blog_public’ );
  if ( ‚0’ == $public ) {
  $output .= „Disallow: /\n”;
  } else {
  $site_url = parse_url( site_url() );
  $path = ( !empty( $site_url[‚path’] ) ) ? $site_url[‚path’] : ”;
  $output .= „Disallow: $path/wp-admin/\n”;
  }

  /**
  * Filter the robots.txt output.
  *
  * @since 3.0.0
  *
  * @param string $output Robots.txt output.
  * @param bool $public Whether the site is considered „public”.
  */
  echo apply_filters( ‚robots_txt’, $output, $public );
  }

  /**
  * Test whether blog is already installed.
  *
  * The cache will be checked first. If you have a cache plugin, which saves
  * the cache values, then this will work. If you use the default WordPress
  * cache, and the database goes away, then you might have problems.
  *
  * Checks for the ‚siteurl’ option for whether WordPress is installed.
  *
  * @since 2.1.0
  *
  * @global wpdb $wpdb WordPress database abstraction object.
  *
  * @return bool Whether the blog is already installed.
  */
  function is_blog_installed() {
  global $wpdb;

  /*
  * Check cache first. If options table goes away and we have true
  * cached, oh well.
  */
  if ( wp_cache_get( ‚is_blog_installed’ ) )
  return true;

  $suppress = $wpdb->suppress_errors();
  if ( ! defined( ‚WP_INSTALLING’ ) ) {
  $alloptions = wp_load_alloptions();
  }
  // If siteurl is not set to autoload, check it specifically
  if ( !isset( $alloptions[‚siteurl’] ) )
  $installed = $wpdb->get_var( „SELECT option_value FROM $wpdb->options WHERE option_name = ‚siteurl'” );
  else
  $installed = $alloptions[‚siteurl’];
  $wpdb->suppress_errors( $suppress );

  $installed = !empty( $installed );
  wp_cache_set( ‚is_blog_installed’, $installed );

  if ( $installed )
  return true;

  // If visiting repair.php, return true and let it take over.
  if ( defined( ‚WP_REPAIRING’ ) )
  return true;

  $suppress = $wpdb->suppress_errors();

  /*
  * Loop over the WP tables. If none exist, then scratch install is allowed.
  * If one or more exist, suggest table repair since we got here because the
  * options table could not be accessed.
  */
  $wp_tables = $wpdb->tables();
  foreach ( $wp_tables as $table ) {
  // The existence of custom user tables shouldn’t suggest an insane state or prevent a clean install.
  if ( defined( ‚CUSTOM_USER_TABLE’ ) && CUSTOM_USER_TABLE == $table )
  continue;
  if ( defined( ‚CUSTOM_USER_META_TABLE’ ) && CUSTOM_USER_META_TABLE == $table )
  continue;

  if ( ! $wpdb->get_results( „DESCRIBE $table;” ) )
  continue;

  // One or more tables exist. We are insane.

  wp_load_translations_early();

  // Die with a DB error.
  $wpdb->error = sprintf( __( ‚One or more database tables are unavailable. The database may need to be <a href=”%s”>repaired</a>.’ ), ‚maint/repair.php?referrer=is_blog_installed’ );
  dead_db();
  }

  $wpdb->suppress_errors( $suppress );

  wp_cache_set( ‚is_blog_installed’, false );

  return false;
  }

  /**
  * Retrieve URL with nonce added to URL query.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @param string $actionurl URL to add nonce action.
  * @param int|string $action Optional. Nonce action name. Default -1.
  * @param string $name Optional. Nonce name. Default ‚_wpnonce’.
  * @return string Escaped URL with nonce action added.
  */
  function wp_nonce_url( $actionurl, $action = -1, $name = ‚_wpnonce’ ) {
  $actionurl = str_replace( ‚&’, ‚&’, $actionurl );
  return esc_html( add_query_arg( $name, wp_create_nonce( $action ), $actionurl ) );
  }

  /**
  * Retrieve or display nonce hidden field for forms.
  *
  * The nonce field is used to validate that the contents of the form came from
  * the location on the current site and not somewhere else. The nonce does not
  * offer absolute protection, but should protect against most cases. It is very
  * important to use nonce field in forms.
  *
  * The $action and $name are optional, but if you want to have better security,
  * it is strongly suggested to set those two parameters. It is easier to just
  * call the function without any parameters, because validation of the nonce
  * doesn’t require any parameters, but since crackers know what the default is
  * it won’t be difficult for them to find a way around your nonce and cause
  * damage.
  *
  * The input name will be whatever $name value you gave. The input value will be
  * the nonce creation value.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @param int|string $action Optional. Action name. Default -1.
  * @param string $name Optional. Nonce name. Default ‚_wpnonce’.
  * @param bool $referer Optional. Whether to set the referer field for validation. Default true.
  * @param bool $echo Optional. Whether to display or return hidden form field. Default true.
  * @return string Nonce field HTML markup.
  */
  function wp_nonce_field( $action = -1, $name = „_wpnonce”, $referer = true , $echo = true ) {
  $name = esc_attr( $name );
  $nonce_field = ‚<input type=”hidden” id=”‚ . $name . ‚” name=”‚ . $name . ‚” value=”‚ . wp_create_nonce( $action ) . ‚” />’;

  if ( $referer )
  $nonce_field .= wp_referer_field( false );

  if ( $echo )
  echo $nonce_field;

  return $nonce_field;
  }

  /**
  * Retrieve or display referer hidden field for forms.
  *
  * The referer link is the current Request URI from the server super global. The
  * input name is ‚_wp_http_referer’, in case you wanted to check manually.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @param bool $echo Optional. Whether to echo or return the referer field. Default true.
  * @return string Referer field HTML markup.
  */
  function wp_referer_field( $echo = true ) {
  $referer_field = ‚<input type=”hidden” name=”_wp_http_referer” value=”‚. esc_attr( wp_unslash( $_SERVER[‚REQUEST_URI’] ) ) . ‚” />’;

  if ( $echo )
  echo $referer_field;
  return $referer_field;
  }

  /**
  * Retrieve or display original referer hidden field for forms.
  *
  * The input name is ‚_wp_original_http_referer’ and will be either the same
  * value of wp_referer_field(), if that was posted already or it will be the
  * current page, if it doesn’t exist.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @param bool $echo Optional. Whether to echo the original http referer. Default true.
  * @param string $jump_back_to Optional. Can be ‚previous’ or page you want to jump back to.
  * Default ‚current’.
  * @return string Original referer field.
  */
  function wp_original_referer_field( $echo = true, $jump_back_to = ‚current’ ) {
  if ( ! $ref = wp_get_original_referer() ) {
  $ref = ‚previous’ == $jump_back_to ? wp_get_referer() : wp_unslash( $_SERVER[‚REQUEST_URI’] );
  }
  $orig_referer_field = ‚<input type=”hidden” name=”_wp_original_http_referer” value=”‚ . esc_attr( $ref ) . ‚” />’;
  if ( $echo )
  echo $orig_referer_field;
  return $orig_referer_field;
  }

  /**
  * Retrieve referer from ‚_wp_http_referer’ or HTTP referer.
  *
  * If it’s the same as the current request URL, will return false.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @return false|string False on failure. Referer URL on success.
  */
  function wp_get_referer() {
  if ( ! function_exists( ‚wp_validate_redirect’ ) )
  return false;
  $ref = false;
  if ( ! empty( $_REQUEST[‚_wp_http_referer’] ) )
  $ref = wp_unslash( $_REQUEST[‚_wp_http_referer’] );
  else if ( ! empty( $_SERVER[‚HTTP_REFERER’] ) )
  $ref = wp_unslash( $_SERVER[‚HTTP_REFERER’] );

  if ( $ref && $ref !== wp_unslash( $_SERVER[‚REQUEST_URI’] ) )
  return wp_validate_redirect( $ref, false );
  return false;
  }

  /**
  * Retrieve original referer that was posted, if it exists.
  *
  * @since 2.0.4
  *
  * @return string|false False if no original referer or original referer if set.
  */
  function wp_get_original_referer() {
  if ( ! empty( $_REQUEST[‚_wp_original_http_referer’] ) && function_exists( ‚wp_validate_redirect’ ) )
  return wp_validate_redirect( wp_unslash( $_REQUEST[‚_wp_original_http_referer’] ), false );
  return false;
  }

  /**
  * Recursive directory creation based on full path.
  *
  * Will attempt to set permissions on folders.
  *
  * @since 2.0.1
  *
  * @param string $target Full path to attempt to create.
  * @return bool Whether the path was created. True if path already exists.
  */
  function wp_mkdir_p( $target ) {
  $wrapper = null;

  // Strip the protocol.
  if( wp_is_stream( $target ) ) {
  list( $wrapper, $target ) = explode( ‚://’, $target, 2 );
  }

  // From php.net/mkdir user contributed notes.
  $target = str_replace( ‚//’, ‚/’, $target );

  // Put the wrapper back on the target.
  if( $wrapper !== null ) {
  $target = $wrapper . ‚://’ . $target;
  }

  /*
  * Safe mode fails with a trailing slash under certain PHP versions.
  * Use rtrim() instead of untrailingslashit to avoid formatting.php dependency.
  */
  $target = rtrim($target, ‚/’);
  if ( empty($target) )
  $target = ‚/’;

  if ( file_exists( $target ) )
  return @is_dir( $target );

  // We need to find the permissions of the parent folder that exists and inherit that.
  $target_parent = dirname( $target );
  while ( ‚.’ != $target_parent && ! is_dir( $target_parent ) ) {
  $target_parent = dirname( $target_parent );
  }

  // Get the permission bits.
  if ( $stat = @stat( $target_parent ) ) {
  $dir_perms = $stat[‚mode’] & 0007777;
  } else {
  $dir_perms = 0777;
  }

  if ( @mkdir( $target, $dir_perms, true ) ) {

  /*
  * If a umask is set that modifies $dir_perms, we’ll have to re-set
  * the $dir_perms correctly with chmod()
  */
  if ( $dir_perms != ( $dir_perms & ~umask() ) ) {
  $folder_parts = explode( ‚/’, substr( $target, strlen( $target_parent ) + 1 ) );
  for ( $i = 1; $i <= count( $folder_parts ); $i++ ) {
  @chmod( $target_parent . ‚/’ . implode( ‚/’, array_slice( $folder_parts, 0, $i ) ), $dir_perms );
  }
  }

  return true;
  }

  return false;
  }

  /**
  * Test if a give filesystem path is absolute.
  *
  * For example, ‚/foo/bar’, or ‚c:\windows’.
  *
  * @since 2.5.0
  *
  * @param string $path File path.
  * @return bool True if path is absolute, false is not absolute.
  */
  function path_is_absolute( $path ) {
  /*
  * This is definitive if true but fails if $path does not exist or contains
  * a symbolic link.
  */
  if ( realpath($path) == $path )
  return true;

  if ( strlen($path) == 0 || $path[0] == ‚.’ )
  return false;

  // Windows allows absolute paths like this.
  if ( preg_match(‚#^[a-zA-Z]:\\\\#’, $path) )
  return true;

  // A path starting with / or \ is absolute; anything else is relative.
  return ( $path[0] == ‚/’ || $path[0] == ‚\\’ );
  }

  /**
  * Join two filesystem paths together.
  *
  * For example, ‚give me $path relative to $base’. If the $path is absolute,
  * then it the full path is returned.
  *
  * @since 2.5.0
  *
  * @param string $base Base path.
  * @param string $path Path relative to $base.
  * @return string The path with the base or absolute path.
  */
  function path_join( $base, $path ) {
  if ( path_is_absolute($path) )
  return $path;

  return rtrim($base, ‚/’) . ‚/’ . ltrim($path, ‚/’);
  }

  /**
  * Normalize a filesystem path.
  *
  * Replaces backslashes with forward slashes for Windows systems, and ensures
  * no duplicate slashes exist.
  *
  * @since 3.9.0
  *
  * @param string $path Path to normalize.
  * @return string Normalized path.
  */
  function wp_normalize_path( $path ) {
  $path = str_replace( ‚\\’, ‚/’, $path );
  $path = preg_replace( ‚|/+|’,’/’, $path );
  return $path;
  }

  /**
  * Determine a writable directory for temporary files.
  *
  * Function’s preference is the return value of sys_get_temp_dir(),
  * followed by your PHP temporary upload directory, followed by WP_CONTENT_DIR,
  * before finally defaulting to /tmp/
  *
  * In the event that this function does not find a writable location,
  * It may be overridden by the WP_TEMP_DIR constant in your wp-config.php file.
  *
  * @since 2.5.0
  *
  * @return string Writable temporary directory.
  */
  function get_temp_dir() {
  static $temp;
  if ( defined(‚WP_TEMP_DIR’) )
  return trailingslashit(WP_TEMP_DIR);

  if ( $temp )
  return trailingslashit( $temp );

  if ( function_exists(‚sys_get_temp_dir’) ) {
  $temp = sys_get_temp_dir();
  if ( @is_dir( $temp ) && wp_is_writable( $temp ) )
  return trailingslashit( $temp );
  }

  $temp = ini_get(‚upload_tmp_dir’);
  if ( @is_dir( $temp ) && wp_is_writable( $temp ) )
  return trailingslashit( $temp );

  $temp = WP_CONTENT_DIR . ‚/’;
  if ( is_dir( $temp ) && wp_is_writable( $temp ) )
  return $temp;

  $temp = ‚/tmp/’;
  return $temp;
  }

  /**
  * Determine if a directory is writable.
  *
  * This function is used to work around certain ACL issues in PHP primarily
  * affecting Windows Servers.
  *
  * @since 3.6.0
  *
  * @see win_is_writable()
  *
  * @param string $path Path to check for write-ability.
  * @return bool Whether the path is writable.
  */
  function wp_is_writable( $path ) {
  if ( ‚WIN’ === strtoupper( substr( PHP_OS, 0, 3 ) ) )
  return win_is_writable( $path );
  else
  return @is_writable( $path );
  }

  /**
  * Workaround for Windows bug in is_writable() function
  *
  * PHP has issues with Windows ACL’s for determine if a
  * directory is writable or not, this works around them by
  * checking the ability to open files rather than relying
  * upon PHP to interprate the OS ACL.
  *
  * @since 2.8.0
  *
  * @see http://bugs.php.net/bug.php?id=27609
  * @see http://bugs.php.net/bug.php?id=30931
  *
  * @param string $path Windows path to check for write-ability.
  * @return bool Whether the path is writable.
  */
  function win_is_writable( $path ) {

  if ( $path[strlen( $path ) – 1] == ‚/’ ) // if it looks like a directory, check a random file within the directory
  return win_is_writable( $path . uniqid( mt_rand() ) . ‚.tmp’);
  else if ( is_dir( $path ) ) // If it’s a directory (and not a file) check a random file within the directory
  return win_is_writable( $path . ‚/’ . uniqid( mt_rand() ) . ‚.tmp’ );

  // check tmp file for read/write capabilities
  $should_delete_tmp_file = !file_exists( $path );
  $f = @fopen( $path, ‚a’ );
  if ( $f === false )
  return false;
  fclose( $f );
  if ( $should_delete_tmp_file )
  unlink( $path );
  return true;
  }

  /**
  * Get an array containing the current upload directory’s path and url.
  *
  * Checks the ‚upload_path’ option, which should be from the web root folder,
  * and if it isn’t empty it will be used. If it is empty, then the path will be
  * ‚WP_CONTENT_DIR/uploads’. If the ‚UPLOADS’ constant is defined, then it will
  * override the ‚upload_path’ option and ‚WP_CONTENT_DIR/uploads’ path.
  *
  * The upload URL path is set either by the ‚upload_url_path’ option or by using
  * the ‚WP_CONTENT_URL’ constant and appending ‚/uploads’ to the path.
  *
  * If the ‚uploads_use_yearmonth_folders’ is set to true (checkbox if checked in
  * the administration settings panel), then the time will be used. The format
  * will be year first and then month.
  *
  * If the path couldn’t be created, then an error will be returned with the key
  * ‚error’ containing the error message. The error suggests that the parent
  * directory is not writable by the server.
  *
  * On success, the returned array will have many indices:
  * ‚path’ – base directory and sub directory or full path to upload directory.
  * ‚url’ – base url and sub directory or absolute URL to upload directory.
  * ‚subdir’ – sub directory if uploads use year/month folders option is on.
  * ‚basedir’ – path without subdir.
  * ‚baseurl’ – URL path without subdir.
  * ‚error’ – set to false.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @param string $time Optional. Time formatted in ‚yyyy/mm’. Default null.
  * @return array See above for description.
  */
  function wp_upload_dir( $time = null ) {
  $siteurl = get_option( ‚siteurl’ );
  $upload_path = trim( get_option( ‚upload_path’ ) );

  if ( empty( $upload_path ) || ‚wp-content/uploads’ == $upload_path ) {
  $dir = WP_CONTENT_DIR . ‚/uploads’;
  } elseif ( 0 !== strpos( $upload_path, ABSPATH ) ) {
  // $dir is absolute, $upload_path is (maybe) relative to ABSPATH
  $dir = path_join( ABSPATH, $upload_path );
  } else {
  $dir = $upload_path;
  }

  if ( !$url = get_option( ‚upload_url_path’ ) ) {
  if ( empty($upload_path) || ( ‚wp-content/uploads’ == $upload_path ) || ( $upload_path == $dir ) )
  $url = WP_CONTENT_URL . ‚/uploads’;
  else
  $url = trailingslashit( $siteurl ) . $upload_path;
  }

  /*
  * Honor the value of UPLOADS. This happens as long as ms-files rewriting is disabled.
  * We also sometimes obey UPLOADS when rewriting is enabled — see the next block.
  */
  if ( defined( ‚UPLOADS’ ) && ! ( is_multisite() && get_site_option( ‚ms_files_rewriting’ ) ) ) {
  $dir = ABSPATH . UPLOADS;
  $url = trailingslashit( $siteurl ) . UPLOADS;
  }

  // If multisite (and if not the main site in a post-MU network)
  if ( is_multisite() && ! ( is_main_network() && is_main_site() && defined( ‚MULTISITE’ ) ) ) {

  if ( ! get_site_option( ‚ms_files_rewriting’ ) ) {
  /*
  * If ms-files rewriting is disabled (networks created post-3.5), it is fairly
  * straightforward: Append sites/%d if we’re not on the main site (for post-MU
  * networks). (The extra directory prevents a four-digit ID from conflicting with
  * a year-based directory for the main site. But if a MU-era network has disabled
  * ms-files rewriting manually, they don’t need the extra directory, as they never
  * had wp-content/uploads for the main site.)
  */

  if ( defined( ‚MULTISITE’ ) )
  $ms_dir = ‚/sites/’ . get_current_blog_id();
  else
  $ms_dir = ‚/’ . get_current_blog_id();

  $dir .= $ms_dir;
  $url .= $ms_dir;

  } elseif ( defined( ‚UPLOADS’ ) && ! ms_is_switched() ) {
  /*
  * Handle the old-form ms-files.php rewriting if the network still has that enabled.
  * When ms-files rewriting is enabled, then we only listen to UPLOADS when:
  * 1) We are not on the main site in a post-MU network, as wp-content/uploads is used
  * there, and
  * 2) We are not switched, as ms_upload_constants() hardcodes these constants to reflect
  * the original blog ID.
  *
  * Rather than UPLOADS, we actually use BLOGUPLOADDIR if it is set, as it is absolute.
  * (And it will be set, see ms_upload_constants().) Otherwise, UPLOADS can be used, as
  * as it is relative to ABSPATH. For the final piece: when UPLOADS is used with ms-files
  * rewriting in multisite, the resulting URL is /files. (#WP22702 for background.)
  */

  if ( defined( ‚BLOGUPLOADDIR’ ) )
  $dir = untrailingslashit( BLOGUPLOADDIR );
  else
  $dir = ABSPATH . UPLOADS;
  $url = trailingslashit( $siteurl ) . ‚files’;
  }
  }

  $basedir = $dir;
  $baseurl = $url;

  $subdir = ”;
  if ( get_option( ‚uploads_use_yearmonth_folders’ ) ) {
  // Generate the yearly and monthly dirs
  if ( !$time )
  $time = current_time( ‚mysql’ );
  $y = substr( $time, 0, 4 );
  $m = substr( $time, 5, 2 );
  $subdir = „/$y/$m”;
  }

  $dir .= $subdir;
  $url .= $subdir;

  /**
  * Filter the uploads directory data.
  *
  * @since 2.0.0
  *
  * @param array $uploads Array of upload directory data with keys of ‚path’,
  * ‚url’, ‚subdir, ‚basedir’, and ‚error’.
  */
  $uploads = apply_filters( ‚upload_dir’,
  array(
  ‚path’ => $dir,
  ‚url’ => $url,
  ‚subdir’ => $subdir,
  ‚basedir’ => $basedir,
  ‚baseurl’ => $baseurl,
  ‚error’ => false,
  ) );

  // Make sure we have an uploads directory.
  if ( ! wp_mkdir_p( $uploads[‚path’] ) ) {
  if ( 0 === strpos( $uploads[‚basedir’], ABSPATH ) )
  $error_path = str_replace( ABSPATH, ”, $uploads[‚basedir’] ) . $uploads[‚subdir’];
  else
  $error_path = basename( $uploads[‚basedir’] ) . $uploads[‚subdir’];

  $message = sprintf( __( ‚Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?’ ), $error_path );
  $uploads[‚error’] = $message;
  }

  return $uploads;
  }

  /**
  * Get a filename that is sanitized and unique for the given directory.
  *
  * If the filename is not unique, then a number will be added to the filename
  * before the extension, and will continue adding numbers until the filename is
  * unique.
  *
  * The callback is passed three parameters, the first one is the directory, the
  * second is the filename, and the third is the extension.
  *
  * @since 2.5.0
  *
  * @param string $dir Directory.
  * @param string $filename File name.
  * @param callback $unique_filename_callback Callback. Default null.
  * @return string New filename, if given wasn’t unique.
  */
  function wp_unique_filename( $di

Viewing 1 replies (of 1 total)
 • The topic ‘Problem z Fountains.php’ is closed to new replies.