Wsparcie » Motywy » edycja stopki w motywie Rikke

 • Cześć, Potrzebuje edytować stopkę motywu „Rikke” czy jakoś tak, chodzi o to że chce edytować to że edytować kto jest autorem i zrobić przekierowanie w tekście do strony zewnetrznej, mam taki napis „Powered by WordPress | Theme: Rikke” ten początek chciałbym zrobić po polsku a tą drugą część całkiem wyrzucić. Szukałem w edytorze w wordpressie tego, w stylach itp. i nie znalazłem, w footer.php też nie ma.

  Gdzie moge to edytować?

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
 • No stopka zazwyczaj znajduję się w pliku fooyer.php

  Gdybyś tak był laskaw podać więcej informacji zwrotnej…

  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  tak tak…wszystko jasne sprawdziłem plik footer.php w edytorze wordpress i mam tylko tyle

  <?php
  /**
  * The template for displaying the footer.
  *
  * Contains the closing of the #content div and all content after.
  *
  * @link http://design-print.pl/
  *
  * @package Rikke
  */

  ?>

  </div>
  </div><!– #content –>

  <footer id=”colophon” class=”site-footer” role=”contentinfo”>
  <div class=”inner-footer”>
  <?php do_action(’rikke_footer’); ?>
  </div>
  </footer><!– #colophon –>
  </div><!– http://design-print.pl/ –>

  <?php wp_footer(); ?>

  </body>
  </html>

  i gdzie tu można to zmienić. bo ja nic to nie widze.

  Jest jak byk rikki_footer.

  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  i to trzeba w tym zmienić?, a skąd mogłem to wiedzieć…początkujący jestem

  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  jak podstawiam swój tekst w to miejsce to mi całkiem stopka znika. więc to chyba nie to jest. dodaje link do strony.
  http://design-innovation.pl/

  Dlatego, że jest to funkcja wyjściowa.
  Jej definicji należy szukać w plikach funkcyjnych, zazwyczaj jest to plik function.php

  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  no mam ten plik, ale nic tu o footer nie widze.

  <?php
  /**
  * Rikke functions and definitions.
  *
  * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/theme-functions/
  *
  * @package Rikke
  */

  if ( ! function_exists( 'rikke_setup’ ) ) :
  /**
  * Sets up theme defaults and registers support for various WordPress features.
  *
  * Note that this function is hooked into the after_setup_theme hook, which
  * runs before the init hook. The init hook is too late for some features, such
  * as indicating support for post thumbnails.
  */
  function rikke_setup() {
  /*
  * Make theme available for translation.
  * Translations can be filed in the /languages/ directory.
  * If you’re building a theme based on Rikke, use a find and replace
  * to change 'rikke’ to the name of your theme in all the template files.
  */
  load_theme_textdomain( 'rikke’, get_template_directory() . '/languages’ );

  // Add default posts and comments RSS feed links to head.
  add_theme_support( 'automatic-feed-links’ );

  /*
  * Let WordPress manage the document title.
  * By adding theme support, we declare that this theme does not use a
  * hard-coded <title> tag in the document head, and expect WordPress to
  * provide it for us.
  */
  add_theme_support( 'title-tag’ );

  /*
  * Enable support for Post Thumbnails on posts and pages.
  *
  * @link https://developer.wordpress.org/themes/functionality/featured-images-post-thumbnails/
  */
  add_theme_support( 'post-thumbnails’ );
  add_image_size(’rikke-large-thumb’, 680);
  add_image_size(’rikke-small-thumb’, 740);

  // This theme uses wp_nav_menu() in one location.
  register_nav_menus( array(
  'primary’ => esc_html__( 'Primary Menu’, 'rikke’ ),
  ) );

  /*
  * Switch default core markup for search form, comment form, and comments
  * to output valid HTML5.
  */
  add_theme_support( 'html5′, array(
  'search-form’,
  'comment-form’,
  'comment-list’,
  'gallery’,
  'caption’,
  ) );

  /*
  * Enable support for Post Formats.
  * See https://developer.wordpress.org/themes/functionality/post-formats/
  */
  add_theme_support( 'post-formats’, array(
  'aside’,
  'image’,
  'video’,
  'quote’,
  'link’,
  ) );

  // Set up the WordPress core custom background feature.
  add_theme_support( 'custom-background’, apply_filters( 'rikke_custom_background_args’, array(
  'default-color’ => 'f7f7f7′,
  'default-image’ => ”,
  ) ) );

  add_theme_support( 'custom-logo’, array(
  'height’ => 100,
  'width’ => 200,
  'flex-height’ => true,
  ) );

  }
  endif; // rikke_setup
  add_action( 'after_setup_theme’, 'rikke_setup’ );

  /**
  * Set the content width in pixels, based on the theme’s design and stylesheet.
  *
  * Priority 0 to make it available to lower priority callbacks.
  *
  * @global int $content_width
  */
  function rikke_content_width() {
  $GLOBALS[’content_width’] = apply_filters( 'rikke_content_width’, 1170 );
  }
  add_action( 'after_setup_theme’, 'rikke_content_width’, 0 );

  /**
  * Register widget area.
  *
  * @link https://developer.wordpress.org/themes/functionality/sidebars/#registering-a-sidebar
  */
  function rikke_widgets_init() {
  register_sidebar( array(
  'name’ => esc_html__( 'Sidebar’, 'rikke’ ),
  'id’ => 'sidebar-1′,
  'description’ => ”,
  'before_widget’ => '<aside id=”%1$s” class=”widget %2$s”>’,
  'after_widget’ => '</aside>’,
  'before_title’ => '<h4 class=”widget-title”>’,
  'after_title’ => '</h4>’,
  ) );

  //Custom widgets
  register_widget( 'Rikke_Video_Widget’ );
  register_widget( 'Rikke_Recent_Posts’ );

  }
  add_action( 'widgets_init’, 'rikke_widgets_init’ );

  /**
  * Custom widgets
  */
  require get_template_directory() . „/widgets/video-widget.php”;
  require get_template_directory() . „/widgets/posts-widget.php”;
  /**
  * Enqueue scripts and styles.
  */
  function rikke_scripts() {

  wp_enqueue_style( 'rikke-style’, get_stylesheet_uri() );

  wp_enqueue_style( 'rikke-fonts’, esc_url( rikke_fonts_url() ), array(), null );

  wp_enqueue_style( 'rikke-elegant-icons’, get_template_directory_uri() . '/fonts/style.css’ );

  wp_enqueue_script( 'rikke-skip-link-focus-fix’, get_template_directory_uri() . '/js/skip-link-focus-fix.js’, array(), '20130115′, true );

  if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments’ ) ) {
  wp_enqueue_script( 'comment-reply’ );
  }

  wp_enqueue_script( 'rikke-scripts’, get_template_directory_uri() . '/js/scripts.js’, array(’jquery’), ”, true );

  wp_enqueue_script( 'rikke-main’, get_template_directory_uri() . '/js/main.min.js’, array(’jquery’), ”, true );

  if ( rikke_blog_layout() == 'masonry-layout’ && (is_home() || is_archive()) ) {
  wp_enqueue_script( 'rikke-masonry-init’, get_template_directory_uri() . '/js/masonry-init.js’, array(’jquery-masonry’), ”, true );
  }

  wp_enqueue_script( 'rikke-html5shiv’, get_template_directory_uri() . '/js/html5.js’, array(), ”, true );
  wp_script_add_data( 'rikke-html5shiv’, 'conditional’, 'lt IE 9′ );

  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts’, 'rikke_scripts’ );

  /**
  * Enqueue Bootstrap
  */
  function rikke_enqueue_bootstrap() {
  wp_enqueue_style( 'rikke-bootstrap’, get_template_directory_uri() . '/css/bootstrap/bootstrap.min.css’, array(), true );
  }
  add_action( 'wp_enqueue_scripts’, 'rikke_enqueue_bootstrap’, 9 );

  /**
  * Google Fonts – adapted from TwentySixteen
  *
  */
  if ( ! function_exists( 'rikke_fonts_url’ ) ) :
  function rikke_fonts_url() {

  $fonts_url = ”;
  $subsets = 'latin,latin-ext,cyrillic’; //Fallback for browsers with no unicode-range support
  $weights = array( '400′, '400italic’, '600′, '600italic’ );
  $weights = implode(’,’, $weights);
  $body_font = get_theme_mod(’body_font_family’, 'Inconsolata’);
  $headings_font = get_theme_mod(’headings_font_family’, 'Josefin Sans’);
  $fonts = array();
  $fonts[] = esc_attr($body_font) . ’:’ . esc_attr($weights);
  $fonts[] = esc_attr($headings_font) . ’:’ . esc_attr($weights);

  if ( $fonts ) {
  $fonts_url = add_query_arg( array(
  'family’ => urlencode( implode( '|’, $fonts ) ),
  'subset’ => urlencode( $subsets ),
  ), 'https://fonts.googleapis.com/css’ );
  }

  return $fonts_url;
  }
  endif;

  /**
  * Custom template tags for this theme.
  */
  require get_template_directory() . '/inc/template-tags.php’;

  /**
  * Functions
  */
  require get_template_directory() . '/inc/functions/functions-blog.php’;
  require get_template_directory() . '/inc/functions/functions-footer.php’;
  require get_template_directory() . '/inc/functions/functions-header.php’;

  /**
  * Customizer additions.
  */
  require get_template_directory() . '/inc/customizer.php’;

  /**
  * Load Jetpack compatibility file.
  */
  require get_template_directory() . '/inc/jetpack.php’;

  /**
  * Styles
  */
  require get_template_directory() . '/inc/styles.php’;

  Dlatego, że plik funkcyjny dla stopki jest dołączany. Patrz functions-footer.php

  A tak na przeszłość proszę nauczyć się podawać wyczerpujące informacje na temat zaistniałego problemu.
  Zawiera się w tym również link do źródeł.

  Poza tym, dla każdego motywu z repozytorium tworzone jest osobne sub-forum wsparcia, tak aby przenieść odpowiedzialność za potencjalne błędy na twórcę motywu.
  Znajdziesz go pod tym linkiem:
  https://wordpress.org/support/theme/rikke

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 years, 5 months temu przez Paweł.
  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  W tym motywie chyba nie występuje taki plik functions-footer.php nigdzie go nie mogę znaleźć, mam tylko tyle i takie:

  Szablony

  Szablon strony błędu 404
  (404.php)
  Archiwa
  (archive.php)
  Komentarze
  (comments.php)
  Stopka motywu
  (footer.php)
  Funkcje motywu
  (functions.php)
  Nagłówek motywu
  (header.php)
  Strona z wpisami
  (home.php)
  customizer.php
  (inc/customizer.php)
  jetpack.php
  (inc/jetpack.php)
  styles.php
  (inc/styles.php)
  template-tags.php
  (inc/template-tags.php)
  Szablon strony głównej
  (index.php)
  Szablon strony Full width
  (page-templates/page_fullwidth.php)
  Pojedyncza strona
  (page.php)
  Wyniki wyszukiwania
  (search.php)
  Panel boczny
  (sidebar.php)
  Pojedynczy wpis
  (single.php)
  content-none.php
  (template-parts/content-none.php)
  content-page.php
  (template-parts/content-page.php)
  content-search.php
  (template-parts/content-search.php)
  content-single.php
  (template-parts/content-single.php)
  content.php
  (template-parts/content.php)
  posts-widget.php
  (widgets/posts-widget.php)
  video-widget.php
  (widgets/video-widget.php)

  Style

  Arkusz stylów
  (style.css)

  Thread Starter designtech2016

  (@designtech2016)

  jest jest. znalazłem. dzięki 🙂

Viewing 11 replies - 1 through 11 (of 11 total)
 • Temat ‘edycja stopki w motywie Rikke’ jest zamknięty na nowe odpowiedzi.